Remissvar

Sveriges Annonsörers medlemmar kan vara bolag, föreningar eller myndigheter. Men de har alla gemensamt att de är köpare av reklam och marknadskommunikation. Det skapar en särställning som gör vår intresseorganisation unik i vår möjlighet att påverka, då vi alltid står på annonsörernas sida. Och även om vi har goda samarbeten med andra intresseorganisationer sätter vi alltid annonsörerna främst. Det återspeglar sig naturligtvis i våra remissvar till regeringskansliet och Konsumentverket m.fl. där vi gör våra analyser och bedömningar utifrån annonsörernas perspektiv.
Arkiv

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…

Yttrande avseende Promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar, Dnr Fi2021/02192

I promemorian konstateras att uppfyllandet av bränsleinformationsdirektivet sker genom Konsumentverkets allmänna råd. Det förefaller avvikande att uppfyllandet av ett direktiv sker genom myndighetens allmänna råd. Av det skälet tillstyrker vi införandet av den…

Yttrande avseende SOU 2021:17 angående ”Ett moderniserat konsumentskydd”, Fi2021/01503

Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm

Remissyttrande över promemorian sänkt reklamskatt 2020 (Fi2019/02101/S2)

Remissyttrande över promemorian sänkt reklamskatt 2020 (Fi2019/02101/S2)

Remissyttrande över Betänkandet reklamlandskap i förändring (Fi2018/00132/KO)

Remissyttrande över Betänkandet reklamlandskap i förändring (Fi2018/00132/KO)

Remissyttrande över Betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m., (S2018/00262/FS)

Remissyttrande över Betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m., (S2018/00262/FS)

Remissvar: avseende SOU 2017:30; En omreglerad spelmarknad

Remissvar: avseende SOU 2017:30; En omreglerad spelmarknad

Sveriges Annonsörer avråder från inskränkningar i Tryckfrihetsförordningen

Sveriges Annonsörer avråder från inskränkningar i Tryckfrihetsförordningen

Sund konkurrens leder till bättre, kommersiell radio

Sund konkurrens leder till bättre, kommersiell radio

Neutrala förpackningar riskerar att urholka våra grundlagar

Neutrala förpackningar riskerar att urholka våra grundlagar

Stärkta sanktioner för Konsumentombudsmannen

Stärkta sanktioner för Konsumentombudsmannen

Risk med införande av skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Risk med införande av skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Hur påverkar radio och tv i allmänhetens tjänst mediemarknaden?

Hur påverkar radio och tv i allmänhetens tjänst mediemarknaden?

Yttrande över betänkandet Från analog till digital marksänd radio- en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över betänkandet Från analog till digital marksänd radio- en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

EU-kommissionens grönbok om skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

EU-kommissionens grönbok om skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2014:37)

Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2014:37)

Yttrande över betänkandet En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

Yttrande över betänkandet En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)