Remissvar

Sveriges Annonsörers medlemmar kan vara bolag, föreningar eller myndigheter. Men de har alla gemensamt att de är köpare av reklam och marknadskommunikation. Det skapar en särställning som gör vår intresseorganisation unik i vår möjlighet att påverka, då vi alltid står på annonsörernas sida. Och även om vi har goda samarbeten med andra intresseorganisationer sätter vi alltid annonsörerna främst. Det återspeglar sig naturligtvis i våra remissvar till regeringskansliet och Konsumentverket m.fl. där vi gör våra analyser och bedömningar utifrån annonsörernas perspektiv.
Fler Remissvar

Remissyttrande – betänkande av utredningen om upphovsrättens inskränkningar SOU 2024:4

Sveriges Annonsörer konstaterar att syftet med justeringen av lagrummet inte varit att ändra innebörden av den nuvarande regeln, utan att endast förtydliga dess innebörd. Som Sveriges Annonsörer uppfattar förslaget vill utredaren genom den…

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…

Yttrande avseende Promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar, Dnr Fi2021/02192

I promemorian konstateras att uppfyllandet av bränsleinformationsdirektivet sker genom Konsumentverkets allmänna råd. Det förefaller avvikande att uppfyllandet av ett direktiv sker genom myndighetens allmänna råd. Av det skälet tillstyrker vi införandet av den…

Yttrande avseende SOU 2021:17 angående ”Ett moderniserat konsumentskydd”, Fi2021/01503

Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm

Remissyttrande över promemorian sänkt reklamskatt 2020 (Fi2019/02101/S2)

Remissyttrande över promemorian sänkt reklamskatt 2020 (Fi2019/02101/S2)

Remissyttrande över Betänkandet reklamlandskap i förändring (Fi2018/00132/KO)

Remissyttrande över Betänkandet reklamlandskap i förändring (Fi2018/00132/KO)

Remissyttrande över Betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m., (S2018/00262/FS)

Remissyttrande över Betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m., (S2018/00262/FS)

Remissvar: avseende SOU 2017:30; En omreglerad spelmarknad

Remissvar: avseende SOU 2017:30; En omreglerad spelmarknad

Sveriges Annonsörer avråder från inskränkningar i Tryckfrihetsförordningen

Sveriges Annonsörer avråder från inskränkningar i Tryckfrihetsförordningen

Sund konkurrens leder till bättre, kommersiell radio

Sund konkurrens leder till bättre, kommersiell radio

Neutrala förpackningar riskerar att urholka våra grundlagar

Neutrala förpackningar riskerar att urholka våra grundlagar

Stärkta sanktioner för Konsumentombudsmannen

Stärkta sanktioner för Konsumentombudsmannen

Risk med införande av skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Risk med införande av skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Hur påverkar radio och tv i allmänhetens tjänst mediemarknaden?

Hur påverkar radio och tv i allmänhetens tjänst mediemarknaden?