Myndigheten för radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm

Myndigheten för radio och tv:s analys hur radio och tv i allmänhetens tjänst påverkar mediemarknaden.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi vill på olika sätt bidra med att skapa bästa möjliga avkastning på annonsörernas investeringar i marknadskommunikation. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Allmänt

Sveriges Annonsörer har, under årens lopp, bland annat i remissvaret avseende SOU 2008:116 (Ny radio- och tv-lag) samt SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) förespråkat en ökad konkurrens på mediemarknaden. En sund konkurrens leder till ett bättre utbud och konkurrenskraftiga annonspriser. Ökade marknadsföringsmöjligheter på radio- och tv-området är av stor vikt för annonsörerna. Sveriges Annonsörers yttrande är inriktat på de avsnitt som rör de frågor som på det ena eller andra sättet kan anses påverka annonsörernas möjligheter till effektiv marknadskommunikation på radio- och tv-området.

Public service som köpare och beställare samt frågan om sponsring

Sveriges Annonsörer delar inte den kritik som förts fram av de konkurrerande aktörerna att public service-bolagen utnyttjar sin starka ställning som beställare på ett sätt som missgynnar aktörer på marknaden för extern produktion. Sveriges Annonsörer anser att starka programföretag inom public service är bra för konkurrensen på mediemarknaden. Om sponsring möjliggör för SVT att vara med och konkurrera, när det gäller exempelvis förhandlingar om rättigheter till evenemang av den större modellen, är det givetvis även bra för public service som företeelse. I förlängningen är det mottagarna av programföretagens utbud som gynnas av om programföretagen kan konkurrera om stora evenemang, vilket i sin tur skapar en legitimitet för programföretagen.

Sponsring i sig är en form av marknadsföring som har stor betydelse för många annonsörer. Sveriges Annonsörer har härvidlag en liberal syn på sponsring för SVT:s del. För att undvika att exempelvis sponsring förekommer dolt anser Sveriges Annonsörer att sponsring ska vara fortsatt tillåtet för SVT och delar därvid inte de kommersiella kanalernas inställning att SVT:s sponsring skulle skapa en snedvridning av konkurrensen. I alla händelser inte på de nivåer som är aktuella idag.

Möjligheten till sponsring för SVT är enligt Sveriges Annonsörer synsätt inte oförenlig med public service bolagens uppdrag.

Utrymmet för sponsring finns uttryckt i Radio- och tv-lagen där utförliga bestämmelser reglerar den tillåtna sponsringens former och omfattning etc. Myndigheten för radio är SVT:s övervakande instans.

Stockholm den 1 juli 2015

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd
Tobias Eltell, förbundsjurist

Relaterade artiklar

Remissyttrande – betänkande av utredningen om upphovsrättens inskränkningar SOU 2024:4

Sveriges Annonsörer konstaterar att syftet med justeringen av lagrummet inte varit att ändra innebörden av den nuvarande regeln, utan att endast förtydliga dess innebörd. Som Sveriges Annonsörer uppfattar förslaget vill utredaren genom den…

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…
Fler artiklar