Integritetspolicy

Sveriges Annonsörer värnar om och respekterar din personliga integritet och de personuppgifter vi behandlar. Denna integritetspolicy informerar om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter, dina rättigheter och hur du som registrerad kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Annonsörer AB, org.nr. 556100-4234 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker av intresseorganisationen/föreningen Sveriges Annonsörer.

Vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål beror på hur du kommer i kontakt med oss. Vi behandlar dock inte dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån Sveriges Annonsörers verksamhet eller för andra ändamål än vad som är angivet i denna integritetspolicy.
Vi har delat upp vår behandling och hantering i kategorier i denna integritetspolicy för att du som registrerad enkelt ska kunna ta del av information som gäller för dig.

Våra kontaktuppgifter:

Sveriges Annonsörer
c/o IOFFICE
Olof Palmes Gata 11
111 37 Stockholm
08-545 252 30
info@sverigesannonsorer.se

1. Information avseende behandling till dig som är medlem och registrerad medlemsrepresentant samt till dig som har medlemskonto på sverigesannonsorer.se

Medlem är det företag/organisation/förening/annan som har ingått avtal om medlemskap i intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Medlemsrepresentant är den/de enskilda fysiska personer som den enskilda personen/medlem väljer att Sveriges Annonsörer ska registrera inom ramen för medlemskapet i Sveriges Annonsörer.

När medlem väljer att ingå avtal om medlemskap i Sveriges Annonsörer samlar vi in vissa personuppgifter om de medlemsrepresentanter som är knutna till medlemmen och behandlar dessa på olika sätt.

Ändamål med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas och laglig grund

Som medlemsrepresentant för medlem i Sveriges Annonsörer behandlas dina uppgifter för de ändamål som är nödvändiga för att administrera medlemsförhållandet och för att Sveriges Annonsörer ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig som medlemsrepresentant och ditt medlemsföretag/organisation/förening i enlighet med det ingångna avtalet om medlemskap.

För att Sveriges Annonsörer på bästa sätt ska kunna administrera medlemskapet för att fullgöra våra åtaganden gentemot medlemmen sker sådan personuppgiftsbehandling som syftar till att upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter och skicka relevant information samt erbjudanden via t.ex. e-post till medlemmar och medlemsrepresentanter.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till medlemsrepresentant som personnamn, företagsadress, e-postadress, telefonnummer och korrespondens anknutet till medlemskapet samt faktura/betalningsinformation.

När du som medlemsrepresentant skapar ett medlemskonto på sverigesannonsorer.se sker insamling av uppgifter namn, e-postadress och företag. Sveriges Annonsörer behandlar dessa uppgifter för att vi ska kunna analysera och följa upp din aktivitet när du som medlemsrepresentant surfar runt och tar del av utskick för att erbjuda anpassade erbjudanden och via t.ex. e-post skicka information och erbjudanden till medlemmar och medlemsrepresentanter.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna administrera medlemskapet och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i Sveriges Annonsörer sker med stöd av den lagliga grunden fullgörande av avtal.

Den personuppgiftsbehandling som sker genom medlemskontot och för att skicka anpassade erbjudanden och annan relevant information till medlemmar och dess representanter grundas antingen på den lagliga grunden samtycke eller efter en intresseavvägning genomförd av Sveriges Annonsörer.

Den personuppgiftsbehandling som sker då en medlemsrepresentant inom ramen för medlemskapet kontaktar oss via e-post, telefon eller våra digitala kanaler (t.ex. webbplatserna sverigesannonsorer.se, 100wattaren.se och commtoact.se) sker med stöd av den lagliga grunden intresseavvägning. Utöver personuppgifterna som anges ovan kan även andra personuppgifter som medlemsrepresentanten lämnar i kontakten med oss behandlas.

Den personuppgiftsbehandling som sker då en medlemsrepresentant ansluter sitt medlemsföretag till initiativet CommToAct sker med stöd av den lagliga grunden fullgörande av avtal.

Personuppgifterna behandlas och lagras under medlemskapet och så länge du är medlemsrepresentant. Om medlemskap avslutas kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas under viss tid för att säkerställa att Sveriges Annonsörer fullgjort sina avtalsenliga förpliktelser. Du har alltid möjlighet att avböja e-postutskick från oss. Om du väljer att avregistrera dig för e-post kommer behandlingen att upphöra när vi har mottagit avregistreringen. De personuppgifter som behandlas till följd av anslutning till initiativet CommToAct kommer att sparas tills medlemmen väljer att avsluta sitt medlemskap och/eller engagemanget i initiativet.

2. Information avseende behandling till potentiell medlem

För att komma i kontakt med potentiella medlemmar med en förfrågan om medlemskap i Sveriges Annonsörer behöver Sveriges Annonsörer behandla vissa personuppgifter om dig som fysisk person i din egenskap av representant för potentiell medlem och kan då inhämta de personuppgifter som behövs för detta ändamål via tillgängliga källor på internet eller liknande.

Ändamål med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas och laglig grund

Vårt ändamål med den behandling som sker med en potentiell medlem är att kontakta dig din egenskap av representant för det potentiella medlemsföretaget med en förfrågan om medlemskap.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till företagsrepresentanter som personnamn, företagsadress, e-postadress, telefonnummer samt korrespondens knutet till förfrågan om medlemskapet.

De behandlingar som kommer att utföras är kommunikation/korrespondens och annan nödvändig administration kring en medlemsförfrågan.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att administrera en medlemsförfrågan med stöd av den lagliga grunden intresseavvägning.

Personuppgifterna behandlas och lagras under en pågående förfrågan och dialog om medlemskap och gallras senast två månader efter avslutad dialog eller efter viss tid för att säkerställa att Sveriges Annonsörer fullgjort sina rättsliga förpliktelser.

3. Information avseende behandling till dig som anmäler dig till våra evenemang, seminarier/webinar, utbildningar samt eventen EFFDay och 100-wattaren.

När du anmäler dig till t.ex. seminarier, utbildningar och våra event m.m. som vi arrangerar i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners behöver vi behandla personuppgifter om dig för att kunna fullgöra våra åtaganden.

Ändamål med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas och laglig grund

Vårt ändamål med behandlingen är att kunna administrera den aktuella aktiviteten och förse dig med relevant information om denna. Vidare kan vi använda dina uppgifter för att informera om våra kommande evenemang som vi tror att du kan ha intresse av.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till medlemsrepresentanter som personnamn, företagsadress, e-postadress, och telefonnummer samt betalningsinformation och ev. kostpreferens.

De behandlingar som kommer att utföras är bokning, bekräftelse, kommunikation, utvärdering och administration för ev. fakturering samt kommunikation avseende kommande evenemang.

Om du inte vill lämna de efterfrågade uppgifterna innebär det att vi inte kan fullgöra våra åtaganden enligt avtal och att vi tyvärr måste neka dig ett deltagande.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna administrera aktiviteten grundas på det avtal eller det avtalsförhållande som uppstår vid den anmälan/beställning som medlemmen gör hos Sveriges Annonsörer och den lagliga grunden är fullgörande av avtal.

Vid användning av Sveriges Annonsörers utbildningstjänst Campus Online kan Sveriges Annonsörer komma att logga användardata såsom inlogg, cookies, enhetsinformation och IP-adresser för att identifiera dig och logga ditt användande av våra tjänster. Vi använder dina inloggningsuppgifter för att bekräfta din identitet och ge dig tillgång till våra tjänster.

Den personuppgiftsbehandling som sker i form av att informera dig om t ex kommande evenemang etc. sker med stöd av de lagliga grunderna samtycke eller efter en intresseavvägning genomförd av Sveriges Annonsörer.

Personuppgifterna som sker för att kunna administrera aktiviteten behandlas och lagras under deltagandet och fram till dess är avslutat och en tid därefter t ex för att genomföra utvärderingar och skicka ut material m.m.

Angående eventet EFFDay

Sveriges Annonsörer anordnar eventet EFFDay. När du anmäler dig som deltagare på EFFDay kommer du göra din anmälan via vår samarbetspartner Trippus som är personuppgiftsbiträde till Sveriges Annonsörer. Sveriges Annonsörer och Trippus behöver behandla personuppgifter om dig för de ändamål som krävs för att vi ska kunna administrera eventet och förse dig med relevant information.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till företagsrepresentanter som personnamn, företagsadress, e-postadress och telefonnummer, ev. kostpreferens och faktureringsuppgifter.

De behandlingar som sker för de angivna ändamålen är bokning, bekräftelse, kommunikation, administration för ev. betalning och utskick av utvärdering. Om inte de efterfrågade uppgifterna lämnas innebär det att vi inte kan fullgöra våra åtaganden enligt avtal och vi måste då tyvärr neka dig ett deltagande.

Personuppgifterna behandlas och lagras under eventet och till dess är avslutat och en tid därefter t ex för att genomföra utvärderingar och gallras sedan i enlighet med Sveriges Annonsörers gallringsrutiner.

Om du deltagit i EFFDay och inte valt att avregistrera dig eller väljer att avböja fortsatt kommunikation avseende EFFDay kommer behandling och lagring ske i form av e-postutskick för att informera dig om nästkommande EFFDay innan personuppgifterna kommer att gallras.

4. Information avseende behandling till dig som är deltagare i Sveriges Annonsörers tävling 100-wattaren

Angående KOMMUNIKATIONStävlingen 100-wattaren

Sveriges Annonsörer anordnar tävlingen 100-wattaren. När du anmäler företagets/organisationens deltagande i tävlingen kommer du behöva lämna vissa uppgifter till oss och vår samarbetspartner och tillika personuppgiftsbiträde Awardly samband med att du skapar ett tävlingskonto som behövs för göra din anmälan.

När du anmäler dig/din arbetsgivare som tävlande i 100-watten behöver vi och vårt personuppgiftsbiträde behandla personuppgifter om dig för de ändamål som krävs för att vi ska kunna administrera tävlingen och förse dig med relevant information om tävlingen m.m.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till företagsrepresentanter som personnamn, företagsadress, e-postadress och telefonnummer, betalningsuppgifter.

De behandlingar som sker är bokning, bekräftelse, kommunikation avseende tävlingen, administration för ev. betalning och utskick av utvärdering.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna administrera tävlingen grundas på det avtal eller det avtalsförhållande som uppstår vid den anmälan/beställning som medlemmen gör hos Sveriges Annonsörers samarbetspartner och den lagliga grunden är fullgörande av avtal.

Om du deltagit i 100-wattaren och inte valt att avregistrera dig eller väljer att avböja fortsatt kommunikation avseende 100-wattaren kommer behandling och lagring ske i form av e-postutskick för att informera dig om den nästkommande 100-wattaren innan personuppgifterna kommer att gallras.

5. Information avseende behandling till dig som är webbplatsbesökare av sverigesannonsorer.se, mediasmart.se, commtoact.se och 100-wattaren.se samt användare av våra sociala medier

Vid ditt besök på någon våra webbplatser sverigesannonsorer.se, mediasmart.se, commtoact.se och 100wattaren.se sker genom användning av cookies insamling och behandling av personuppgifter i syfte att analysera de tjänster vi tillhandahåller och för att få underlag för analys för att förbättra oss.

På webbplatserna använder vi även statistikverktyget Google Analytics för att mäta trafik från besökarna och information om våra webbsidor används i syfte att analysera webbesökarnas rörelsemönster på våra webbplatser.

De uppgifter som behandlas är IP-adress, geografisk placering, språkinställning och information om webbesökarnas rörelsemönster på våra webbplatser i syfte att analysera användningen och trafiken på våra webbplatser.

Den personuppgiftsbehandling som sker på våra webbplatser sker med stöd av den lagliga grunden intresseavvägning.

Angående vår användning av cookies kan du ta del av vår cookiepolicy avseende våra webbsidor här

Särskilt om anmälan på webbsidan Mediasmart.se

När du väljer att anmäla dig till Mediasmarts nyhetsbrev eller skapat ett konto för att ta del av Mediasmarts lektioner samlar vi in, lagrar och behandlar vissa personuppgifter.

När du väljer att skapa ett konto på MediaSmart för att ta del av lektionssidorna samlar vi in personnamn, epost-adress, telefonnummer, den skola som du är verksam vid och den årskurs som användaren vill ha information kring för att vi ska kunna erbjuda dig det lektionsmaterial du är intresserad av och kunna upprätthålla kommunikationen med dig som användare.

Om du väljer att anmäla dig för att ta del av våra nyhetsbrev samlar vi in den epost-adress du anmäler att du vill ha våra utskick till.

Den personuppgiftsbehandlingen som sker på mediasmart.se sker med stöd av den lagliga grunden samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Sveriges Annonsörer.

De insamlade uppgifterna sparas till du väljer att avsluta ditt konto eller när du väljer att avböja fortsatta utskick/avsluta din prenumeration.

6. Information avseende behandling till dig som kontaktar oss via e-post, telefon eller våra digitala kanaler

När du väljer att kontakta oss via e-post, telefon eller våra digitala kanaler (t. ex. webbplatserna sverigesannonsorer.se och commtoact.se) kommer eventuella personuppgifter att behandlas. För kommunikation via e-post, telefon eller våra digitala kanaler som sker inom ramen för medlemskapet, se istället punkt ett.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN, VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH LAGLIG GRUND

Personuppgifterna behandlas för att hantera och möjliggöra kommunikationen mellan dig och Sveriges Annonsörer. Behandlingen sker för att vi exempelvis ska kunna besvara frågor som ställs till oss via e-post, telefon eller digitala kanaler (t. ex. webbplatserna sverigesannonsorer.se, 100wattaren.se och commtoact.se).

De kategorier av personuppgifter som samlas in är de som du lämnar till oss när du väljer att kontakta oss, exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress.

Den personuppgiftsbehandling som sker för ändamålet ovan grundas på den lagliga grunden intresseavvägning.

Personuppgifterna sparas så länge ärendet är aktivt och som längst tolv månader därefter om det finns ett berättigat intresse för detta.

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Utöver de personuppgifter som du i kontakten med oss lämnar till oss kan vi även samla in uppgifter från offentliga källor och via tillgängliga källor på internet eller liknande.

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag och annan förordning etc.

Personuppgifter delas även där det är nödvändigt med eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Sveriges Annonsörer och behandlar personuppgifterna i egenskap av ett personuppgiftsbiträde på uppdrag av Sveriges Annonsörer, såsom IT-tjänster, kommunikationsverktyg och anmälningsverktyg etc. Denna överföring sker för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden samt erbjuda våra tjänster. Vi har ingått personuppgiftsbiträdeavtal med företagen/leverantörerna för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med våra instruktioner och i den omfattning som krävs för att Sveriges Annonsörer för de angivna ändamålen.

Överföringar av personuppgifter utanför EU/EES (tredje land)

Överföringar av personuppgifter utanför EU/EES (tredjeland)  

Sveriges Annonsörer strävar alltid efter att inte överföra personuppgifter till ett land eller bolag/förening placerat utanför EU/EES (tredjeland). Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Sveriges Annonsörer att säkerställa att denna är förenlig med dataskyddsförordningen. I tredje länder gäller inte dataskyddsförordningen, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende.  

Vår användning av vissa IT-tjänster kan, vid behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy, medföra att personuppgifter ibland överförs till ett land utanför EU/EES.  

Vi överför endast personuppgifter till tredjeland i det fall det är förenligt med dataskyddsförordningen. I första hand överför vi personuppgifter till tredjeland som omfattas av ett beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå. I avsaknad av ett sådant beslut överförs personuppgifter till ett tredjeland endast efter att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, exempelvis EU-kommissionens standardavtalsklausuler i kombination med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder.  

Mer information om vilka tredjeländer som bedömts ha en adekvat skyddsnivå finns på EU-kommissionens webbplats: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en 

Mer information om EU-kommissionens utfärdade standardavtalsklausuler finns att läsa här: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en 

Du kan få en kopia av våra skyddsåtgärder genom att kontakta oss. 

Dina rättigheter som registrerad

När Sveriges Annonsörer samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter Sveriges Annonsörer behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
  • Göra invändningar mot vissa typer av behandling. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke och/eller avböja direktmarknadsföring samt invända mot behandling som sker med den lagliga grunden intresseavvägning.
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Sveriges Annonsörer inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund såsom t. ex för bokföring eller skattelagstiftning etc;
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
  • Du har i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter sker till annan s.k. dataportabilitet.
  • Vid frågor eller ytterligare information angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Sveriges Annonsörer på info@sverigesannonsorer.se.

Säkerhet

Sveriges Annonsörer vidtar genom våra IT-system lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast sådana personer som t.ex. behörig personal eller andra konsulter som arbetar på uppdrag av oss som är bundna av sekretess och som behöver behandla dina personuppgifter för våra angivna ändamål har tillgång till personuppgifterna.

Tillsyn och klagomål

Om du har synpunkter på hur Sveriges Annonsörer hanterar dina personuppgifter och vill framföra klagomål om vår personuppgiftsbehandling har du möjlighet att kontakta oss på [email protected] eller vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (https://www.imy.se, telefon 08-657 61 00)

Vi kan behöva göra ändringar och uppdateringar i denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid att ta del av på vår webbplats.

Denna integritetspolicy reviderades senast 2023-05-10