Stadgar

Vill du ansöka om medlemskap i Sveriges Annonsörer? Eller är du redan medlem, men osäker på vad som gäller? Läs igenom våra stadgar.

§ 1. Föreningens ändamål

Sveriges Annonsörer är en sammanslutning av i Sverige verksamma företag, organisationer och myndigheter som på olika sätt investerar i marknadskommunikation och som verkar inom och/eller riktar sig till den svenska marknaden. Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av effektiv marknadskommunikation samt att tillvarata, representera och stärka medlemmarnas intressen genom information, förhandling, utbildning och rådgivning.

§ 2. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm och dess verksamhet leds av en styrelse. Bildas lokalavdelningar av föreningen, kan dessa välja egna lokalstyrelser, vilka ska sortera under föreningens huvudstyrelse.

§ 3. Medlemskap

Som medlem av föreningen kan inväljas varje välrenommerat verksamt företag, organisation eller myndighet, som på olika sätt investerar i marknadskommunikation och som verkar inom och/ eller riktar sig till den svenska marknaden eller på annat sätt för egen del gör bruk av denna marknadskommunikation.

Företag, organisationer eller myndighet som har sin huvudsakliga näring från annonsintäkter eller är verksam som kommunikationskonsult, inom området marknadsföring och reklam, inte kan väljas in som medlem.

Det ankommer på styrelsen att besluta om andra former än fullt medlemskap ska accepteras. Ansökan om medlemskap ska skriftligen insändas till föreningens styrelse och blir föremål för behandling inom denna. Sökande vinner inträde i föreningen om vid omröstning minst 3/4 av de avgivna rösterna är bifallande, vilket även gäller andra former än fullt medlemskap.

§ 4. Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.

Utträde sker efter skriftlig anmälan till styrelsen senast den 31 december det år vid vars slut man önskar utträda. Avgången ur föreningen sker därefter vid samma års utgång. Samma förfarande gäller medlemskap i av föreningen etablerade sektioner, erfagrupper eller liknande till vilken särskild avgift erlägges.

Medlem som icke fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller av föreningen bildat Servicebolag, kan med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen.

Medlem, som vid upprepade tillfällen använder sig av vilseledande eller på annat sätt otillbörlig reklam eller information eller i övrigt handlar på ett sätt som antingen strider mot föreningens stadgar eller kan vara menligt för föreningens anseende, kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem träffas av styrelsen. För sådant beslut fordras att detta biträdes av minst 3/4 av de närvarande. Avgången ur föreningen vid uteslutning sker omedelbart i och med att beslutet fattats.

Medlem som utträder eller utesluts har förverkat rätten till sin andel av föreningens tillgångar.

§ 5. Avgifter

Varje medlem i föreningen erlägger en årsavgift, som vid ordinarie föreningssammanträde fastställes för nästkommande verksamhetsår.

Medlem erlägger dessutom en serviceavgift till Sveriges Annonsörers Aktiebolag. Denna ersättning fastställes av bolagets styrelse efter samråd med föreningens styrelse. Serviceavgiften ska liksom medlemsavgiften erläggas årsvis i förskott och vara inbetald senast 30 dagar efter fakturans mottagande.

I den mån fastställda avgifter och ersättningar visar sig otillräckliga för täckande av kostnaderna för verksamheten äger föreningen att uttaga extra avgift, som för berört verksamhetsår får bestämmas till högst hälften av den enligt ovan fastställda serviceavgiften.

§ 6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vilken inklusive ordföranden och verkställande direktören ska bestå av lägst sex och högst 23 ledamöter.

I detta antal ska ingå ordförandena i eventuellt bildade lokalavdelningar. Styrelsen väljes av ordinarie föreningssammanträde till halva antalet för en tid av två år och den återstående hälften vid påföljande ordinarie föreningssammanträde, likaledes för en tid av två år. I den händelse en styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod kan fyllnadsval ske för en tid av ett år. Lokalavdelningarnas ordförande väljes på två år. Föreningens ordförande, som tillika ska vara styrelsens ordförande, utses på ordinarie föreningssammanträde för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig två vice ordföranden för en tid, som styrelsen beslutar.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av en av de vice ordförandena eller då minst fem av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger årligen. I kallelse till styrelsesammanträde ska lämnas uppgift om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet, där ej annorlunda stadgas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning sker öppet, där ej någon begär sluten omröstning.

Det åligger styrelsen:

  • att avgöra frågor om medlemskap,
  • att avgiva utlåtanden över inkomna förslag,
  • att vidtaga åtgärder för främjande av föreningens ändamål,
  • att ansvara för föreningens medel samt låta föra föreningens räkenskaper, vilka ska avslutas per den 31 december,
  • att avge förvaltningsberättelse med balansräkning samt vinst- och förlusträkning och dessutom utarbeta budgetförslag,
  • att anställa verkställande direktör.

§ 7. Arbetets organisation

Föreningens angelägenheter handhas mellan styrelsens sammanträden av presidiet, som förutom av ordföranden består av de två vice ordförandena samt verkställande direktören. Föreningens löpande arbete handlägges dels allmänt genom verkställande direktören och till dennes förfogande stående sekretariat och dels ifråga om speciella uppgifter av särskilda sektioner, utskott eller kommittéer.

Styrelsen kan dessutom tillsätta de funktioner som behövs i övrigt för handläggande av föreningens angelägenheter. Vid föreningens, styrelsens och presidiets sammanträden ska föras protokoll.

§ 8. Firmateckning

Styrelsens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser. För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.

§9. Verkställande ledning

Styrelsen utser avlönad verkställande direktör, vilken åligger att i enlighet med föreningens och styrelsens beslut leda föreningens verksamhet.
Till verkställande direktören lämnade uppgifter eller upplysningar ska, där vederbörande medlem så begär, av verkställande direktören eller annan på föreningens sekretariat behandlas konfidentiellt och får sålunda icke delgivas styrelseledamot eller annan föreningsmedlem.
Styrelsen utser även i förekommande fall ställföreträdare för verkställande direktören.

§ 10. Revision

För varje kalenderår ska vederbörligen avslutade räkenskaper med tillhörande handlingar och protokoll jämte styrelsens förvaltningsberättelse senast före utgången av februari månad nästpåföljande år överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska senast den 20 mars avgiva skriftligt utlåtande över granskningen och bestämt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11. Sammanträden

Ordinarie föreningssammanträde hålles varje år senast före maj månads utgång på ställe, som styrelsen bestämmer.
Extra sammanträde hålles, då styrelsen anser sådant behövligt, eller om minst tio av föreningens medlemmar så påfordrar. Kallelse till sammanträde ska skriftligen tillställas medlemmarna minst åtta dagar före ordinarie sammanträde samt minst två dagar före extra sammanträde. I kallelse ska de ärenden angivas, som ska förekomma på sammanträdet.

§ 12. Dagordning vid ordinarie föreningssammanträde

Vid ordinarie föreningssammanträde ska nedanstående dagordning iakttagas:

1. Sammanträdet öppnas.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Upprättande av förteckning över de närvarande.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
5. Fråga om sammanträdet tillkommit efter stadgeenlig kallelse.
6. Förvaltnings- och revisionsberättelse för nästföregående verksamhetsår.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av avgifter.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelse.
12. Val av ordförande i föreningen.
13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
14. Val av valnämnd enligt § 13.
15. Eventuellt övriga frågor.

§ 13. Valnämnd

Inom föreningen ska utses en valnämnd på tre personer. Två av dessa väljes vid ordinarie föreningssammanträde. Föreningsstyrelsen utser en ledamot, som ska fungera såsom ordförande i valnämnden.

§ 14. Röstning

Vid föreningssammanträde äger varje medlem en röst. Skulle flera representanter för ett och samma medlemsföretag vara närvarande, äger de deltaga i diskussionen men endast en representant, som själv tecknar firman eller behörigen befullmäktigats, äger utöva rösträtt. All omröstning – såväl på föreningssammanträden som i styrelsen – sker öppet, såvitt icke någon närvarande röstberättigad påfordrar omröstning med slutna sedlar. Röstning får ske genom fullmakt, dock med högst fyra fullmakter per medlem.

Som föreningens respektive styrelsens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Undantag härifrån stadgas i §§ 3, 4 och 15. Vid lika röstetal har fungerande ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning, då avgörande sker medelst lottning.

§ 15. Stadgeändring och föreningens upplösning

För ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning kräves samstämmiga beslut i två på varandra följande sammanträden, varav det ena ska vara ordinarie. Det andra sammanträdet ska hållas minst en, högst tre månader efter det första, eller utgöras av nästkommande ordinarie föreningssammanträde och besluten ska biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses föreningen ska vid det sammanträde upplösningen definitivt fastställes även beslutas huru föreningens tillgångar ska disponeras.

Här kan du läsa om vår integritetspolicy.