Stadgar

Vill du ansöka om medlemskap i Sveriges Annonsörer? Eller är du redan medlem, men osäker på vad som gäller? Läs igenom våra stadgar.

§ 1. Föreningens namn och ändamål

Sveriges Annonsörer (föreningen) är en sammanslutning av i Sverige verksamma företag, organisationer och myndigheter som på olika sätt investerar i marknadskommunikation och som verkar inom och/eller riktar sig till den svenska marknaden. Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av ansvarsfull marknadskommunikation som ger effekt samt att tillvarata, representera och stärka medlemmarnas intressen genom påverkansarbete, information, förhandling, utbildning och rådgivning.

§ 2. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm och dess verksamhet leds av en styrelse. Bildas lokalavdelningar av föreningen, kan dessa välja egna lokalstyrelser, vilka ska sortera under föreningens huvudstyrelse.

§ 3. Medlemskap

Som medlem av föreningen kan inväljas varje välrenommerat verksamt företag, organisation eller myndighet, som på olika sätt investerar i marknadskommunikation och som verkar inom och/eller riktar sig till den svenska marknaden eller på annat sätt för egen del gör bruk av denna marknadskommunikation.

Företag, organisationer eller myndigheter som har sin huvudsakliga näring från annonsintäkter eller är verksam som kommunikationskonsult, inom området marknadsföring och reklam, kan inte väljas in som medlem.

Ansökan om medlemskap ska skriftligen tillsändas föreningen och blir föremål för behandling av verkställande direktör. Den verkställande direktören får besluta om medlemskap i fall där sökande uppenbart uppfyller kraven för medlemskap. I andra fall ska VD hänskjuta ansökan till styrelsen som ska besluta om medlemskap. Det ankommer även på styrelsen att besluta om andra former än fullt medlemskap ska accepteras. Vid beslut av styrelsen vinner sökanden inträde i föreningen om vid omröstning minst 3/4 av de avgivna rösterna är bifallande, vilket även gäller andra former än fullt medlemskap.

§ 4. Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.

Utträde sker efter skriftlig anmälan till styrelsen senast den 31 augusti det år vid vars slut man önskar utträda. Avgången ur föreningen sker därefter vid samma års utgång.

Medlem som icke fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller av föreningen bildat Servicebolag, eller som inte längre uppfyller kraven för medlemskap, kan med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen.

Medlem, som vid upprepade tillfällen använder sig av vilseledande eller på annat sätt otillbörlig reklam eller information eller i övrigt handlar på ett sätt som antingen strider mot föreningens stadgar eller kan vara menligt för föreningens anseende, kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem träffas av styrelsen. För sådant beslut fordras att detta biträdes av minst 3/4 av de närvarande. Avgången ur föreningen vid uteslutning sker omedelbart i och med att beslutet fattats.

Medlem som utträder eller utesluts har förverkat rätten till sin andel av föreningens tillgångar. Medlem som utträder eller utesluts är skyldig att betala obetald årsavgift respektive serviceavgift och saknar rätt att återfå inbetalda avgifter.

§ 5. Avgifter

Varje medlem i föreningen erlägger en årlig medlemsavgift, som vid ordinarie föreningsstämma fastställes för nästkommande verksamhetsår.

Medlem erlägger dessutom en årlig serviceavgift till Sveriges Annonsörers Aktiebolag (bolaget), vilket är ett av föreningen helägt aktiebolag. Denna avgift fastställes av bolagets styrelse efter samråd med föreningens styrelse. Serviceavgiften ska liksom medlemsavgiften erläggas årsvis i enlighet med föreningens och bolagets faktureringsrutiner.

I den mån fastställda avgifter visar sig otillräckliga för täckande av kostnaderna för verksamheten äger föreningen att uttaga extra avgift, som för berört verksamhetsår får bestämmas till högst hälften av den enligt ovan fastställda serviceavgiften.

§ 6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vilken inklusive ordföranden och verkställande direktören ska bestå av lägst sex och högst 23 ledamöter.

I detta antal ska ingå ordförandena i eventuellt bildade lokalavdelningar. Styrelsen väljes av ordinarie föreningsstämma till halva antalet för en tid av två år och den återstående hälften vid påföljande ordinarie föreningsstämma, likaledes för en tid av två år. I den händelse en styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod kan fyllnadsval ske för en tid av ett år. Lokalavdelningarnas ordförande väljes på två år. Föreningens ordförande, som tillika ska vara styrelsens ordförande, utses på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig två vice ordföranden för en tid, som styrelsen beslutar.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av en av de vice ordförandena eller då minst fem av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger årligen. I kallelse till styrelsesammanträde ska lämnas uppgift om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet, där ej annorlunda stadgas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning sker öppet, där ej någon begär sluten omröstning.

Det åligger styrelsen särskilt att:

  • avgöra frågor om medlemskap,
  • avgiva utlåtanden över inkomna förslag,
  • vidtaga åtgärder för främjande av föreningens ändamål,
  • ansvara för föreningens medel samt låta föra föreningens räkenskaper, vilka ska avslutas per den 31 december,
  • avge förvaltningsberättelse med balansräkning samt vinst- och förlusträkning och dessutom utarbeta budgetförslag,
  • anställa verkställande direktör

§ 7. Arbetets organisation

Föreningens angelägenheter handhas mellan styrelsens sammanträden av ett presidium, som förutom av ordföranden består av de två vice ordförandena samt verkställande direktören i bolaget. Föreningens löpande arbete handlägges dels allmänt genom verkställande direktören och till dennes förfogande stående sekretariat och dels ifråga om speciella uppgifter av särskilda sektioner, utskott eller kommittéer. Föreningens förvaltning kan utövas av bolaget.

Styrelsen kan dessutom tillsätta de funktioner som behövs i övrigt för handläggande av föreningens angelägenheter. Vid föreningens, styrelsens och presidiets sammanträden ska föras protokoll.

§ 8. Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av minst två i förening inom eller utom styrelsen, som styrelsen utser. VD tecknar dock firman ensam för löpande förvaltning. För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.

§ 9. Verkställande ledning

Styrelsen utser avlönad verkställande direktör, vars uppgift är att i enlighet med föreningens och styrelsens beslut leda föreningens verksamhet. Styrelsen utser även i förekommande fall ställföreträdare för verkställande direktören.

Till verkställande direktören lämnade uppgifter eller upplysningar ska, där vederbörande medlem så begär, av verkställande direktören eller annan på föreningens sekretariat behandlas konfidentiellt och får sålunda icke delgivas styrelseledamot eller annan föreningsmedlem.


§ 10. Revision

För varje kalenderår ska vederbörligen avslutade räkenskaper med tillhörande handlingar och protokoll jämte styrelsens förvaltningsberättelse senast före utgången av februari månad nästkommande år överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska senast den 20 april avgiva skriftligt utlåtande över granskningen och bestämt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles varje år senast före maj månads utgång på ställe, som styrelsen bestämmer.
Föreningsstämma får även hållas digitalt. Extra föreningsstämma hålles, då styrelsen anser sådant behövligt, eller om minst tio av föreningens medlemmar så påfordrar. Kallelse till föreningsstämma ska skriftligen,

per post eller elektronisk post (eller motsvarande), tillställas medlemmarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt minst två dagar före extra föreningsstämma. I kallelse ska de ärenden angivas, som ska förekomma på föreningsstämman. Av kallelsen ska även framgå om stämman ska hållas digitalt och i sådana fall uppgift om hur medlemmarna ska gå till väga för att delta och för att rösta.

Ärende från annan än styrelsen skall för att få upptas till behandling på stämman ha kommit styrelsen tillhanda i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Styrelsen ska yttra sig över inkomna ärenden och även presentera förslag till beslut.

Vid föreningsstämman ska föras protokoll.

§ 12. Dagordning vid ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Sammanträdet öppnas.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Upprättande av förteckning över de närvarande.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 5. Fråga om föreningsstämman tillkommit efter stadgeenlig kallelse.

6. Godkännande av dagordning.
7. Förvaltnings- och revisionsberättelse för nästföregående verksamhetsår.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av avgifter.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelse.

13. Val av ordförande i föreningen.

14. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
15. Val av valnämnd enligt § 13.

16. Eventuellt övriga frågor.

§ 13. Valnämnd

Inom föreningen ska utses en valnämnd på tre personer. Två av dessa väljs vid ordinarie föreningsstämma. Föreningsstyrelsen utser en tredje person, som ska fungera såsom ordförande i valnämnden.

Valnämnden ska utarbeta förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen. Valnämnden ska även utarbeta förslag till revisor och revisorssuppleant.

§ 14. Röstning

Vid föreningsstämman äger varje medlem en röst. Skulle flera representanter för ett och samma medlemsföretag vara närvarande, äger de deltaga i diskussionen men endast en representant, som själv tecknar firman eller behörigen befullmäktigats, äger utöva rösträtt. All omröstning – såväl på föreningsstämman som i styrelsen – sker öppet, såvitt icke någon närvarande röstberättigad påfordrar omröstning med slutna sedlar. Röstning får ske genom fullmakt, varje ombud kan dock högst företräda fyra medlemmar.

Som föreningens respektive styrelsens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Undantag härifrån stadgas i §§ 3, 4 och 15. Vid lika röstetal har fungerande ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning, då avgörande sker medelst lottning.

§ 15. Stadgeändring och föreningens upplösning

För ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning kräves samstämmiga beslut i två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie. Den andra föreningsstämman ska hållas minst en, och högst tre månader efter det första, eller utgöras av nästkommande ordinarie föreningsstämma och besluten ska biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses föreningen ska vid den föreningsstämma upplösningen definitivt fastställes även beslutas hur föreningens tillgångar ska disponeras.

Stadgarna ändrades senast den 22 maj 2024

Här kan du läsa om vår integritetspolicy.