Allmänna villkor för medlemskap i Sveriges Annonsörer

Bakgrund 

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för er som är eller ansöker om att bli medlem i Sveriges Annonsörer på sätt som närmare beskrivs nedan. En sådan aktör kan vara ett företag, organisation eller myndighet men benämns i det följande med samlingsordet ”Annonsör”.”).  

Genom att en Annonsör ansöker om medlemskap i Sveriges Annonsörer bekräftar Annonsören att den läst, förstått och accepterar dessa Villkor.     

Villkoren utgör ett komplement till Sveriges Annonsörers stadgar som finns tillgängliga här: https://www.sverigesannonsorer.se/stadgar/ (”Stadgarna”) samt Sveriges Annonsörers etiska policy som finns tillgänglig här: https://www.sverigesannonsorer.se/sveriges-annonsorers-policyprogram/ (”Etiska policyn”) 

I händelse av avvikelser mellan de bestämmelser som framgår av Villkoren och de som följer av Stadgarna, äger vid var tid gällande bestämmelser i Stadgarna företräde. För det fall en Annonsör och Sveriges Annonsörer skriftligen avtalat om att särskilda villkor för medlemskap ska gälla, äger vid var tid gällande bestämmelser i Villkoren och Stadgarna företräde – om det inte i ett sådant avtal uttryckligen föreskrivs att en bestämmelse däri ska ersätta eller äga företräde framför en bestämmelse i Villkoren eller Stadgarna.  

Allmänt om Sveriges Annonsörer  

Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation för landets företag, organisationer och myndigheter som arbetar för en sund, ansvarsfull och hållbar marknadsföring och att alla medlemmar ska få bästa möjliga effekt av sina investeringar. Vårt arbete syftar till att främja utvecklingen av effektiv reklam och övrig marknadskommunikation och vi bistår våra medlemmar med information, rådgivning, utbildning och vi företräder även våra medlemmar i branschövergripande frågor.  

Sveriges Annonsörers organisation  

Sveriges Annonsörer är en koncern bestående av två enheter, nämligen den ideella föreningen Sveriges Annonsörer med organisationsnummer 802000-1528 samt aktiebolaget Sveriges Annonsörer AB med organisationsnummer 556100-4234. Dessa två enheter utgör tillsammans Sveriges Annonsörer.  

En Annonsör som ansöker om medlemskap i Sveriges Annonsörer ansöker om medlemskap i den ideella föreningen Sveriges Annonsörer. Denna verksamhet leds av en styrelse som har ett delat ansvar med den verkställande direktören att behandla ansökningar om medlemskap och besluta om nya medlemmar ska antas. Förfarandet beskrivs närmare i § 3 i Stadgarna.  

Genom att ansöka om medlemskap och bli beviljad medlemskap i Sveriges Annonsörer och därigenom godkänna dessa Villkor uppkommer också ett avtalsförhållande mellan Sveriges Annonsörer AB å den ena sidan och medlemmen å den andra. De rättigheter och förpliktelser som följer av vid var tid gällande bestämmelser i Villkoren och Stadgarna gäller därför även mellan Sveriges Annonsörer AB och medlemmen. Anledningen till detta är framför allt organisatoriska, eftersom vissa av de tjänster som Sveriges Annonsörer tillhandahåller sina medlemmar utförs av aktiebolaget. Därtill är aktiebolaget ansvarig för Sveriges Annonsörers personuppgiftsbehandling.  

Detta gäller för Annonsör som vill ansöka om medlemskap 

Villkoren för medlemskap framgår av § 3 i Stadgarna. 

En Annonsör har beviljats medlemskap först efter mottagen bekräftelse som intygar att Annonsören blivit antagen som medlem.  

En medlems skyldighet att erlägga avgift för medlemskap i Sveriges Annonsörer framgår av § 5 i Stadgarna. Enligt nämnda paragraf ska varje medlem i föreningen erlägga:  

  1. En medlemsavgift till den ideella föreningen Sveriges Annonsörer som vid ordinarie föreningssammanträde fastställes för nästkommande verksamhetsår samt 
  1. En serviceavgift till Sveriges Annonsörer AB som fastställs av bolagets styrelse efter samråd med föreningens styrelse.  

Serviceavgiften och medlemsavgiften ska erläggas årsvis och vara inbetald senast 30 dagar efter fakturans mottagande. Fakturering sker som huvudregel i februari varje år och faktureras från Sveriges Annonsörer AB. 

Sveriges Annonsörer kan också ha rätt att ta ut en särskild avgift för medlemskap i föreningens etablerade sektioner, utskott eller kommittéer. Därtill kan avgifter komma att utgå för tjänster som Sveriges Annonsörer tillhandahåller sina medlemmar, inbegripen men ej uteslutande utbildningar, som faktureras enligt vid var tid gällande prislista.    

I den mån fastställda avgifter och ersättningar visar sig otillräckliga för täckande av kostnaderna för verksamheten äger Sveriges Annonsörer rätt att ta ut en extra avgift, som för berört verksamhetsår får bestämmas till högst hälften av den enligt ovan fastställda serviceavgiften. 

Aktuella avgifter framgår på Sveriges Annonsörers webbsida här. Kontakta medlemsansvarig hos Sveriges Annonsörer vid eventuella frågor.    

Avgifterna för medlemskap i Sveriges Annonsörer kan komma att förändras över tid. Det åligger medlemmen att hålla sig uppdaterad om vid var tid gällande avgifter på Sveriges Annonsörers webbsida. För ändringar av avgiften överstigande 10 % kommer Sveriges Annonsörer underrätta medlemmarna skriftligen via epost senast i augusti varje år.     

Detta gäller för uppsägning av medlemskap   

Villkoren för medlemskapets upphörande framgår av § 4 i Stadgarna. 

Utträde sker efter skriftlig anmälan till styrelsen senast den 31 augusti det år vid vars slut man önskar utträda. Avgången ur föreningen sker därefter vid samma års utgång.  

Erlagda avgifter återbetalas inte om en medlem vill avsluta sitt medlemskap om inte annat skriftligen avtalats mellan Sveriges Annonsörer å ena sidan och medlemmen å den andra.  

Grunderna för uteslutande av medlemmar i Sveriges Annonsörer framgår av § 4 i Stadgarna.  

Förhållandet mellan Sveriges Annonsörer och medlemmen  

Ett medlemskap i Sveriges Annonsörer innebär att medlemmen medges rätt att nyttja den service och de tjänster som tillhandahålls av Sveriges Annonsörer. En medlem har dock inte till följd av sitt medlemskap rätt att under några omständighet agera som representant för eller i övrigt ingå avtal eller andra förbindelser med rättslig verkan för Sveriges Annonsörer.  

Medlemmars rättigheter och skyldigheter  

Sveriges Annonsörer ska på sätt som beskrivits ovan tillvarata medlemmarnas intressen när det gäller marknadsföringsrelaterade frågor och erbjuda dem tjänster i linje med vad som presenteras på Sveriges Annonsörers webbsida. Eventuella avgifter för sådana tjänster framgår av vid var tid gällande prislista.  

Utbudet av tjänster kan komma att variera över tid och det åligger medlemmen att hålla sig uppdaterad om Sveriges Annonsörers tjänsteutbud. Sveriges Annonsörer ska dock informera medlemmen vid väsentliga förändringar av sitt tjänsteutbud.   

En medlem i Sveriges Annonsörer åtar sig genom godkännande av dessa Villkor att följa Stadgarna, dessa Villkor samt den Etiska policyn. En medlem ska i övrigt verka för vederhäftig och ansvarsfull marknadsföring. 

Om aktuell kontaktperson hos medlemmen avslutar sin tjänst eller upphör att vara kontaktperson åligger det medlemmen att kontakta Sveriges Annonsörer och meddela ny kontaktperson.   

Medlemmen har rätt att närvara vid Sveriges Annonsörers årliga stämma. 

Medlemmen har vidare rätt att använda Sveriges Annonsörers firmanamn och varumärke på sätt som anges under rubriken ”Immateriella rättigheter” nedan.  

Närmare information om den medlemsservice och de tjänster som erbjuds av Sveriges Annonsörer återfinns på Sveriges Annonsörers webbplats. Kontakta medlemsansvarig hos Sveriges Annonsörer vid eventuella frågor.    

Immateriella rättigheter  

Ett medlemskap i Sveriges Annonsörer påverkar inte äganderätten till Sveriges Annonsörers eller medlemmens immateriella rättigheter som är och förblir vardera parts enskilda egendom.  

Eventuellt material som tillhandahålls av Sveriges Annonsörer inom ramen för sitt tjänsteutbud kan vara eller innehålla immateriella rättigheter. En medlem får därmed inte, utan Sveriges Annonsörers skriftliga medgivande, sprida sådant material, inbegripet men ej uteslutande guider, mallar och eventuellt inspelat material som har gjorts tillgängligt för medlemmen till tredje part.  

Genom sitt medlemskap medges medlemmen en enkel licens att använda Sveriges Annonsörers namn samt logotype i följande situationer:  

  1. I syfte att informera allmänheten om att Annonsören blivit antagen som medlem i Sveriges Annonsörer, 
  1. Under pågående samarbetet med Sveriges Annonsörer under förutsättning att detta skriftligen godkänts av Sveriges Annonsörer.  

För användning av andra av Sveriges Annonsörers kännetecken, så som för 100-wattaren, EFFDay och Mediasmart fordras ett särskilt skriftligt tillstånd.  

Genom sitt medlemskap medger medlemmen Sveriges Annonsörer en enkel licens att använda medlemmens namn och logotype i sitt löpande kommunikativa arbete, i såväl tryckt som digitalt format, i syfte att informera om Sveriges Annonsörers medlemmar.    

Ändringar av Villkoren samt Stadgarna 

Sveriges Annonsörer förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort någon del av Stadgarna eller Villkoren, helt eller delvis, när som helst genom att publicera reviderade Stadgar och Villkor på sin webbplats. Om det sker några väsentliga ändringar av Stadgarna eller Villkoren, kommer Sveriges Annonsörer också meddela Medlemmen om ändringarna via epost.  

Personuppgiftsbehandling 

I samband med att en Annonsör ansöker om medlemskap kan Sveriges Annonsörer komma att behandla personuppgifter, så som namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos Annonsören. För information kring hur Sveriges Annonsörer behandlar personuppgifter, se https://www.sverigesannonsorer.se/integritetspolicy/.   

Sekretess 

Sveriges Annonsörer och medlemmen förbinder sig under dessa Villkor att inte utan tvingande skäl för utomstående avslöja sådan information som endera parten mottagit från den andra och som är av sådan art att den är att betrakta som den andra partens affärshemlighet. Parterna ska också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda. 

Medlemmen bekräftar genom godkännande av dessa Villkor att de är medvetna om att vissa uppgifter kan förekomma i de initiativ och projekt som drivs av Sveriges Annonsörer som inte är offentliga uppgifter. För sådana uppgifter åligger det medlemmen att iaktta sekretess och inte utan Sveriges Annonsörers skriftliga medgivande offentliggöra sådana uppgifter för tredje part. Vid osäkerhet om vilka uppgifter som omfattas av sekretess ska Sveriges Annonsörers ståndpunkt inhämtas.  

Vad som stadgas ovan gäller även för Sveriges Annonsörer i förhållande till sådana icke offentliga uppgifter som Sveriges Annonsörer fått del av om medlemmens verksamhet till följd av dennes medlemskap.  

Tvistlösning  

För villkoren gäller svensk lag. Tvist i anledning av tillämpningen av dessa villkor prövas av allmän domstol.  

De allmänna villkoren ändrades senast den 3 juli 2024