Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning
Konsumentenheten
103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring (Fi2015/2846/OFA/KO)

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och har funnits sedan 1924. Sveriges Annonsörer är världens största annonsörorganisation och har idag cirka 550 medlemsföretag som tillsammans står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken.

Sveriges Annonsörer har inte fått nämnda promemoria som remissinstans, vilket vi finner anmärkningsvärt då alla eventuella ändringar i marknadsföringslagen torde beröra våra medlemmar. Sveriges Annonsörer vill dock oavsett detta lämna synpunkter på ovan nämnda promemoria och vill anföra följande.

Inledningsvis kan vi konstatera att aggressiv marknadsföring såsom den kommer uttryck i direktivet är ovanligt förekommande i Sverige. Att det är ovanligt förekommande torde även styrkas av i princip obefintlig rättspraxis. Enligt Sveriges Annonsörer är det emellertid inte negativt att det finns obefintlig praxis på området i och med att bestämmelsen varit i bruk under en tid eftersom det pekar på att det är ovanligt förekommande i praktiken.

Vad det gäller själva förslaget noterar vi att uppsåtsrekvisitet såsom det kommer till uttryck i direktivets lydelse artikel 9 c är borttaget i den förslagna 7 § 2 st p 2. Ett borttagande av uppsåtsrekvisitet innebär en breddning av vad som kan anses som aggressiv marknadsföring och leder enligt Sveriges Annonsörers uppfattning till en annan situation än vad som avsett enligt direktivet. Uppsåtet torde vara avgörande för om det är aggressiv marknadsföring eller inte eftersom en näringsidkare som är omedveten om ett missöde eller omständighet inte kan vara aggressiv.

Enligt Sveriges Annonsörer är det skillnad på att utnyttja ett speciellt missöde eller andra omständigheter som näringsidkaren känner och som är av sådan vikt att det försämrar en konsuments omdöme. Mot bakgrund av detta anser Sveriges Annonsörer att det svenska förslaget bör harmonisera med texten i direktivet för att på sätt fånga upp situationer där marknadsföringen är aggressiv.

Stockholm den 3 juli 2015

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd

Relaterade artiklar

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…

Yttrande avseende Promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar, Dnr Fi2021/02192

I promemorian konstateras att uppfyllandet av bränsleinformationsdirektivet sker genom Konsumentverkets allmänna råd. Det förefaller avvikande att uppfyllandet av ett direktiv sker genom myndighetens allmänna råd. Av det skälet tillstyrker vi införandet av den…

Yttrande avseende SOU 2021:17 angående ”Ett moderniserat konsumentskydd”, Fi2021/01503

Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm
Fler artiklar