Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård
Cecilia Halle
103 33 Stockholm

Yttrande avseende Tobaksdirektivutredningens slutbetänkande – En översyn av tobakslagen, SOU 2016:14, diarienummer S2016/01610/FS.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924. Sveriges Annonsörer är världens största annonsörorganisation och har idag ca 570 medlemsföretag som tillsammans står för hälften av de samlade reklam- och medie-investeringarna i Sverige. Som intresseorganisation hjälper vi medlemmarna att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken.

Allmänt om slutbetänkandet

Sveriges Annonsörer avser endast att yttra sig över den del av utredningen som rör det så kallade exponeringsförbudet samt neutrala tobaksförpackningar.

Sveriges Annonsörer:

  • Välkomnar att Tobaksdirektivsutredningen inte rekommenderar ett införande av neutrala tobaksförpackningar med hänvisning till rådande tryckfrihetsförordning samt den grundlagsskyddade immaterialrätten.
  • Bedömer att införandet av neutrala tobaksförpackningar kan få långsiktiga och negativa konsekvenser för tryckfriheten, den immateriella äganderätten, för ett växande antal produkter och för svensk konkurrenskraft.
  • Anser att ett införande av neutrala tobaksförpackningar kan leda till en gradvis urholkning av våra grundlagar, vilket på längre sikt kan leda till negativa konsekvenser även för andra branscher (next-in-line).
  • Efterlyser en mer omfattande konsekvensanalys, av vilken påverkan neutrala förpackningar kan få på grundlagsskyddad tryckfrihet och varumärkesrätt.
  • Avstyrker förslaget om neutrala förpackningar samt avråder regeringen från att gå vidare med förslaget, till dess att en mer omfattande konsekvensanalys om förslagets konstitutionella konsekvenser är genomförd.
  • Anser att tobaksföretagens möjlighet att marknadsföra sina produkter redan är kraftigt begränsad samt att de folkhälsopolitiska aspekter som framhålls i Tobaksdirektivsutredningen inte motiverar ett exponeringsförbud.
  • Avstyrker förslaget om exponeringsförbud för tobaksprodukter och avråder regeringen från att gå vidare med frågan.

Neutrala förpackningar

Tobaksdirektivsutredningen rekommenderar i sitt slutbetänkande regeringen att avstå från att gå vidare med förslaget om neutrala tobaksförpackningar. Detta eftersom ett införande av neutrala förpackningar strider mot gällande tryckfrihetsförordning.

Sveriges Annonsörer delar denna uppfattning och konstaterar att flera initierade instanser har vänt sig mot förslaget om neutrala förpackningar under utredaren Göran Lundahls arbete med Tobaksdirektivsutredningen. Exempelvis har Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala Universitet, riktat skarp kritik mot förslaget då han anser att det strider mot själva kärnan i tryckfriheten. Axberger konstaterar att införandet av neutrala förpackningar går att likna vid att en tidning eller annan publikation endast skulle få publicera material som tillhandahålls av det allmänna.

Dagens tryckfrihetsförordning gör gällande att alla skrifter ska bedömas likvärdigt för att säkerställa att man i rättsbedömningen inte tar ställning till själva innehållet i en enskild skrift. Sveriges Annonsörer konstaterar att denna utgångspunkt, enligt rådande praxis, även gäller alla slags tryckta förpackningar. Vi bedömer därför att ett införande av neutrala tobaksförpackningar riskerar att leda till ett mått av godtycke i fråga om hur det konstitutionella regelverket skall tolkas gällande olika typer av tryckta skrifter.

Sveriges Annonsörer representerar ett stort antal medlemsföretag inom flera branscher. Vår bedömning är att ett rättssäkert och starkt konstitutionellt skydd, av såväl tryckfrihet som äganderätt, är förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. En lika viktig förutsättning för våra svenska företags konkurrenskraft är deras möjligheter att exponera och marknadsföra sina varumärken för potentiella kunder, inom ramen för befintlig lagstiftning. Vi befarar att ingrepp i Tryckfrihetsförordningen idag kan leda till framtida, godtyckliga inskränkningar för andra produkter som man, av politiska skäl, kan vilja detaljreglera i framtiden. Detta vore mycket olyckligt för tryck- och yttrandefriheten.

Sveriges Annonsörer delar EU-kommissionens slutsats om att förslaget om neutrala förpackningar vilar på juridiskt osäker grund. Tobaksdirektivsutredningen hänvisar korrekt till Australiens högsta domstol vilken har fastslagit att landets införande av neutrala förpackningar 2012 inte strider mot australiensisk grundlag. Som skäl anges att den australiensiska staten inte har för avsikt att använda tobaksföretagens varumärken eller göra annat bruk av deras värde. Högsta domstolen konstaterar dock att neutrala förpackningar de facto utgör en form av konfiskering av tobaksföretagens tillgångar, något som inte nämns i Tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande.

Sveriges Annonsörer drar därför slutsatsen att införandet av neutrala förpackningar innebär att företag får sina tillgångar konfiskerade som en direkt konsekvens av att tobaksleverantörer berövas rätten att fritt göra bruk av sina varumärken. Vi bedömer att detta skulle strida mot grundläggande principer om såväl yttrandefrihet som varumärkesrätt. Vi anser vidare att en sådan utveckling skulle vara oroande och utesluter inte att varumärkesrätten kan urholkas i sin helhet om neutrala förpackningar på sikt blir en fråga för andra varor inom detaljhandeln.

Mot denna bakgrund är vår samlade bedömning att neutrala förpackningar är en kraftigt marknadsstörande åtgärd som skulle frånta privata företag sina tillgångar, försvaga den svenska tryckfriheten, svensk konkurrenskraft samt avskräcka företag med stora varumärkestillgångar från investeringar i Sverige.

Därför efterfrågar Sveriges Annonsörer en mer omfattande konsekvensanalys av vilka långsiktiga konsekvenser ett förslag om neutrala förpackningar kan få för såväl den svenska tryckfriheten som varumärkesrätten. I väntan på mer omfattande analyser avstyrker vi förslaget om neutrala förpackningar och avråder regeringen från att gå vidare i frågan.

Exponeringsförbud

Sveriges Annonsörer anser att Tobaksdirektivsutredningens förslag om ett långtgående och allomfattande exponeringsförbud för tobaksprodukter är en marknadsstörande åtgärd som både är oproportionerlig och kraftigt försvårar för privata näringsidkare att marknadsföra sina produkter. Detta är förvisso exponeringsförbudets avsikt. Vi konstaterar dock att tobaksföretagens möjlighet att marknadsföra sina produkter redan är kraftigt begränsad, i enlighet med rådande tobakslag, samt att de folkhälsopolitiska aspekter som framhålls i Tobaksdirektivsutredningen inte motiverar ett exponeringsförbud mot till exempel specialiserade tobaksbutiker, som inriktar sig på medvetna konsumenter av nischade tobaksprodukter, eller rökavvänjande produkter så som snus.

Sveriges Annonsörer ställer sig tveksam till beräkningen av den schablon för omställningskostnader på 4 000 kronor som utredningen framställt. Den tar inte hänsyn till de inkomstbortfall ett exponeringsförbud väntas innebära för till exempel bensinhandlare, småskaliga dagligvaruhandlare eller specialiserade tobaksbutiker, vilka i hög grad är beroende av tobaksförsäljning.

Vi efterlyser mot denna bakgrund en mer omfattande konsekvensanalys av vilka direkta och indirekta kostnader ett exponeringsförbud skulle innebära för tobaksleverantörer och för den övriga detaljhandeln. I väntan på en mer utförlig konsekvensanalys avstyrker Sveriges Annonsörer Tobaksdirektivsutredningens förslag om exponeringsförbud och avråder regeringen från att gå vidare med frågan.

Stockholm den 15 juni 2016

Sveriges Annonsörer
Niklas Briselius, förbundsjurist
Tobias Eltell, förbundsjurist

Relaterade artiklar

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…
Fler artiklar