Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning
Konsumentenheten
Mikael Pauli
103 33 Stockholm

Remissvar avseende ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” (SOU 2015:61)

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924.Sveriges Annonsörer är världens största annonsörorganisation och har idag ca 570 medlemsföretag som tillsammans står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i Sverige. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken.

Sveriges Annonsörer ansluter sig till remissvaren inlämnade av Föreningen NIX-Telefon och Näringslivets delegation för marknadsrätt (NDM). Utöver detta vill Sveriges Annonsörer genom detta remissvar särskilt framföra följande synpunkter på ovan nämnda SOU.

Att införa ett skriftlighetskrav är ett avsteg från, en för svensk rättstradition, grundläggande princip om muntliga avtal. Ett eventuellt sådant avsteg måste kunna motiveras och framförallt med stor säkerhet innebära att man kommer tillrätta med en viss problematik. Den ordning som utredningen föreslår kommer emellertid inte avhjälpa de existerande problemen utan enbart skapa nya som tillsynsmyndigheten kommer ha än svårare att stävja. De konsumentproblem som man avser att komma tillrätta kommer inte avhjälpas eller ens försvinna med ett införande av ett skriftlighetskrav. Sveriges Annonsörer bedömer därför att det snarare finns risk att konsumentproblemen snarare kan komma att öka. Anledningen är att de få aktörer som redan idag står för den oseriösa delen av telefonförsäljning kommer fortsätta agera tvivelaktigt men på andra sätt.

Sveriges Annonsörer anser mot bakgrund av detta att en utökad tillsyn på grundval av det befintliga regelverket hade varit att förorda då utredningen inte kunnat visa att de föreslagna åtgärderna med skriftlighetskrav kommer att lösa den aktuella problematiken. Mot bakgrund av det ovanstående avstyrker Sveriges Annonsörer förslaget om införande av ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Stockholm den 2 november 2015

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd

Relaterade artiklar

Remissyttrande – betänkande av utredningen om upphovsrättens inskränkningar SOU 2024:4

Sveriges Annonsörer konstaterar att syftet med justeringen av lagrummet inte varit att ändra innebörden av den nuvarande regeln, utan att endast förtydliga dess innebörd. Som Sveriges Annonsörer uppfattar förslaget vill utredaren genom den…

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…
Fler artiklar