Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott
103 33 Stockholm

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och har funnits sedan 1924. Sveriges Annonsörer är världens största annonsörorganisation och har idag cirka 550 medlemsföretag som står för hälften av de samlade reklam- och medie-investeringarna i landet.

Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken.

Sveriges Annonsörer har beretts tillfälle att komma med synpunkter på ovan nämnda betänkande och vill anföra följande.

Sveriges Annonsörers anser att en övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio innebär fördelar för marknadens aktörer. En av de främsta fördelarna är att kommersiella aktörer såväl som public service bolagen på så vis ges möjligheter att både öka och bredda sitt kanalutbud. Precis som utredningen ger uttryck för kan ett digitalt marknät ge ett utökat och mer lyssnaranpassat utbud som i sin tur ökar mångfalden.

En digital marksänd radio öppnar även upp för nya aktörer att ge sig in på en marknad, vilket idag inte är möjligt. Nya aktörer på marknaden kan i sin tur ge positiva effekter som gynnar konkurrensen. Samtidigt som marksänd digitalradio gör att marknadens aktörer får konkurrera på något mer lika villkor. I anslutning till konkurrensrättsliga aspekter förtjänar det även att nämnas att Sveriges Annonsörer av konkurrensrättsliga skäl förespråkat ett borttagande av koncessionsavgifterna under en längre tid.

Sveriges Annonsörer hyser dock ett önskemål om att tidplanen, om möjligt, borde vara ännu kortare och att man bör arbeta för ett införande av digitalradio så snart det är möjligt.

I övrigt har Sveriges Annonsörer inget att erinra emot de i betänkandet presenterade förslagen till förändringar.

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd

Relaterade artiklar

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…
Fler artiklar