Direktivet Empowering consumers for the green transition antogs idag den 20 februari 2024 av Europeiska rådet och har därmed antagits av såväl rådet som EU-parlamentet. Det nya direktivet introducerar en rad nya regler, framför allt vad gäller marknadsföring med miljöargument. Reglerna är tänkta att börja gälla Q3 2026 inom hela EU.

Läs Europeiska rådets pressmeddelande här: Consumer rights: final approval for the directive to empower consumers for the green transition – Consilium (europa.eu)

Nedan går vi igenom de nyheter i den nya EU-lagen som rör användningen av miljöpåståenden och miljömärkningar i marknadsföring.

Förbud mot användning av allmänna miljöpåståenden

Direktivet introducerar ett förbud mot att göra allmänna miljöpåstående i marknadsföring för vilka näringsidkaren inte kan visa på erkänd utmärkt miljöprestanda som är relevant för påståendet. Med allmänna miljöpåståenden avses påståenden som inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium.

Som huvudregel förbjuds därmed användningen av allmänna miljöpåståenden i marknadsföring. Vad som kan anses vara erkänd utmärkt miljöprestanda utvecklas i direktivet. Sammantaget innebär regeln ett utökat krav på tydlighet vid användning av miljöpåståenden och allmänna påståenden bör som regel undvikas.

Förbud mot vissa missvisande miljöpåståenden

Genom det nya direktivet tillkommer även ett uttryckligt förbud mot att använda sig av miljöpåståenden i marknadsföring om produkts- eller verksamhets hela miljöpåverkan om miljöpåståendet egentligen endast rör en specifik aspekt av produkten eller av näringsidkarens verksamhet.

Som exempel är det utifrån regeln inte tillåtet att i marknadsföring konstatera att verksamheten är fossilfri om det endast rör en viss del av verksamheten. Den typen av påstående behöver i så fall avgränsas så att det förmedlar en rättvisande bild.

Förbud mot vissa påståenden om klimatkompensationer

Genom det nya direktivet förbjuds även påståenden som bygger på klimatkompensationer och utifrån vilket det påstås att en produkt med hänsyn till utsläpp av växthusgaser har en neutral, reducerad eller positiv påverkan på miljön.

Vår tolkning av regeln är att den förbjuder påståenden om klimatkompensationer på produktnivå. Däremot utesluter inte bestämmelsen att klimatkompensationer lyfts på andra sätt. Eftersom klimatkompensationer ofta involverar klimatnytta som ligger framåt i tiden så kan dock en sådan användning även aktualisera det nya tydligare kravet om framtida verkan som beskrivs nedan.

Förbud mot användning av vissa hållbarhetsmärkningar

En ytterligare nyhet är att det introduceras ett förbud mot att visa en hållbarhetsmärkning i marknadsföring som inte grundar sig på ett certifieringssystem eller som inte har fastställts av offentliga myndigheter.

Med ett certifieringssystem avses ett verifikationssystem där en tredje part certifierar att en produkt, process eller verksamhet uppfyller det krav som hållbarhetsmärkningen ställer. Kriterierna för hållbarhetsmärkningen ska vara publika och uppfylla vissa krav, exempelvis behöver certifieringssystemet ha villkor som medför att systemet är öppet och transparent, rättvist och icke-diskriminerande för alla näringsidkare som vill ansluta och kan nå upp till certifieringssystemets krav.

I och med regeln förbjuds därmed företagsegna hållbarhetsmärkningar och det ställs särskilda krav på tredjepartsmärkningar.

Tydligare krav rörande miljöpåståenden om framtida verkan

I det nya direktivet tillkommer även krav på miljöpåståenden som avser framtida miljöeffekt, exempelvis ett påstående som ”Till 2028 har vi nollat våra koldioxidutsläpp”. Enligt den nya regeln krävs för sådana påståenden att åtagandena är tydliga, objektiva, publika och verifierbara. Åtagandena ska inrymmas i en detaljerad och realistisk implementeringsplan som inkluderar mätbara, tidsbundna mål samt annan relevant information som är nödvändig för att stödja implementeringen. Implementeringsplanen ska regelbundet verifieras av en oberoende expert (tredje part) vars fynd ska offentliggöras för konsumenter.

En del av ett större arbete på EU-nivå mot vilseledande miljöpåståenden

Empowering consumers direktivet är det första av två direktiv som rör marknadsföring som antas av parlamentet och rådet. Det andra direktivet som kallas för Green claims direktivet har uppskattningsvis en bit kvar tills dess. Green claims direktivet innehåller bland annat förslag om att miljöpåståenden ska förhandsgodkännas för att få användas i marknadsföring (Läs mer Green Claims direktivet – nytt förslag från EU-kommissionen  – Sveriges Annonsörer (sverigesannonsorer.se)).

Vi följer utvecklingen och håller er uppdaterade. Har ni några frågor om något av direktiven är ni välkomna att kontakta

Ulrika Wendt
Sveriges Annonsörer
[email protected]  

Jakob Rönnerbäck
Sveriges Annonsörer
[email protected]

Relaterade artiklar

Verksamhetsberättelse 2023

Ett stort fokus under 2023 har varit att paketera och förtydliga vårt kunskapserbjudande. Vi har allt från faktabaserade artiklar, inspirerande webinar, e-learning för självstudier, individuella utbildningar, företagsutbildningar samt certifieringar av Sveriges Annonsörer standards…

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…
Fler artiklar