Beach 2018 är över men vår hälsa hägrar alltid som ett mål i våra livspusslande-liv. Även om köerna och trängseln på gymmen alltid är som värst efter alla nyårslöften dristar jag mig till att gissa att det inte bara är jag som efter semestern tänkt att nu så …

Nämnda ”nu så-tanke” råkade i mitt fall sammanfalla med en läsning av en dom som Patent- och marknadsdomstolen meddelade före sommaren. Det aktuella ärendet rörde en träningsanläggnings avtalsvillkor. Mer specifikt gällde det vilken bindningstid för träningsanläggningen som var rimlig och om man kunde kräva skriftlig uppsägning. Bindningstiden i den aktuella träningsanläggningens avtalsvillkor var standardperioder om 12, 24 och 36 månader.

Konsumentombudsmannen väckte talan mot träningsanläggningen efter anmälningar från konsumenter om att de hade oskäliga avtalsvillkor. Den grundläggande frågan i målet var om avtalsvillkoren var att betrakta som oskäliga eller inte.

Vid en samlad bedömning konstaterar domstolen att avtalsvillkoret som innebär en bindningstid om mer än 12 månader är oskäligt mot konsumenten. Domstolen klargör i domskälen att syftet med maximala bindningstider är att ge konsumenter möjligheter att pröva om de vill behålla en viss tjänst eller om de ska gå över till annan leverantör. Långa bindningstider leder kort och gott till inlåsningseffekter som kan verka hämmande för konkurrensen.

I målet aktualiserades även ett villkor som anger att uppsägning av avtalet från kunden ska ske skriftligen. Även om det inte finns någon lagreglering för hur en uppsägning av denna typ av avtal ska ske så kan ledning för bedömningen av om avtalsvillkoret är oskäligt hämtas från konsumentskyddande lagstiftning på andra områden och rådande praxis. Här fäster domstolen bl.a. vikt vid konsumentköplagens regel och dess förarbeten. Mot bakgrund av detta fastslår även domstolen att avtalsvillkoret som innebär krav på skriftlig uppsägning är oskäligt.

Så vad drar vi för slutsatser av domen? (den aktuella träningsanläggningen är försatt i konkurs). Att träna är bra men en domstol tycker inte att en konsument ska låsas in i långa avtal med krav på skriftlighet. Det man kan bära med sig är givetvis att om man sköter sig vill konsumenten vara bunden i ett avtal men utan tvång. Konsumentverket har under en längre tid haft fokus på olika typer av avtalsvillkor som skapar ”inlåsning” för konsumenter. Det finns med andra ord all anledning att ta sig en funderare på hur det ser ut för just er och om det finns anledning med en revidering för att inte riskera att hamna i tråkigheter.

Här kan du läsa Konsumentverkets egna slutsatser av domen samt ta del av domen i dess helhet.

Av Niklas Briselius
[email protected]

Niklas Briselius

 

Relaterade artiklar

Oroväckande okunskap om varumärkesbyggande bland svenska företagsledare

Att effekten av marknadsinvesteringar sjunker, och att reklamtröttheten är fortsatt hög vet vi helt säkert. Men för att förstå varför, och hur vi ska kunna vända utvecklingen, krävs djupare analys – på flera…

Bli en tryggare köpare av influencersamarbeten

Influencer marketing är större än någonsin, och investeringarna kommer sannolikt fortsätta öka. Omvärldens intresse tycks också ha nått en ny nivå. Att ämnet väcker känslor, engagemang och genererar rubriker – långt utanför vår…

Hur ska man annonsera utan tredjepartscookies?

Det är dags att se över sin digitala annonsering då tredjepartscookies är på väg bort och detta kommer att förändra hela ekosystemet för alla digitala marknadsförare. Läs vår medieexpert Peter Mackhés blogg om…

Reklamtrötthet, effekt, data och kreativitet

Reklamtrötthet är ett ämne som har börjat diskuteras igen. Jo, det är faktiskt inte första gången. Det skedde redan på sjuttiotalet; när allmänheten kände att trycket från mediebruset började bli rent ut sagt…
Fler artiklar