Socialdepartementet
Enheten för familj och sociala tjänster
103 33 STOCKHOLM

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi vill på olika sätt bidra med att skapa bästa möjliga avkastning på annonsörernas investeringar i marknadskommunikation. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Sveriges Annonsörer har erbjudits möjlighet att komma med synpunkter på det ovan rubricerade betänkandet och vill med anledning av detta framföra följande.

Allmän utgångspunkt

Marknadsföring avseende alkohol och tobak är strikt reglerade. Sveriges Annonsörers medlemmar är därvidlag idag kraftigt begränsade i den kommunikation som kan företas i marknadsföring avseende tobak- och alkoholprodukter. Flertalet av de företag som är verksamma inom tobaks- och alkoholbranschen är medlemmar i Sveriges Annonsörer och efterlever de gällande regelverken för annonsering. De fall som eventuellt kan uppstå handlar snarare om att lagstiftningen inte är tydlig avseende vad som gäller i ett enskilt fall eller att ett misstag kan ha begåtts snarare än att det skulle handla om strategiska överväganden för att åsidosätta gällande regelverk.

Utredningen konstaterar i betänkandet att det i vissa fall är svårt att bedöma huruvida det är fråga om marknadsföring eller inte. Den svårigheten som uppstått gällande gränsdragningen mellan vad som är marknadsföring och vad som är ett uttryck för yttrandefriheten är dock inte specifik för alkohol- och tobaksområdet. Samma typ av problematik förekommer i samtliga branscher.

Sveriges Annonsörer anser att tillsynsmyndigheten borde bli mer proaktivt i frågor på detta område och att en ökad dialog med branschen, i vart fall i ett första läge, bör prioriteras framför striktare sanktioner.

11.2 Organisationen av tillsyn

Mot bakgrund av att Konsumentverket är tillsynsmyndighet på det marknadsrättsIiga området förefaller det, enligt Sveriges Annonsörers uppfattning, som mest naturligt att Konsumentverket alltjämt är tillsynsmyndighet avseende marknadsföring på alkohol och tobaksområdet. Som betänkandet även konstaterar finns en uppenbar risk för att ett överflyttat ansvar skulle kunna leda till vissa praktiska svårigheter. Utöver detta har Sveriges Annonsörer och näringslivet upparbetade kontakter med Konsumentverket som kommer underlätta en proaktiv dialog. Sveriges Annonsörer förordar därvidlag att Konsumentverket även fortsättningsvis är tillsynsmyndighet för marknadsföring på alkohol och tobaksområdet.

11.4 Sanktionssystemet

11.4.1 En utökad möjlighet att meddela vitessanktionerade förbudsförelägganden
Huruvida en marknadsföringsåtgärd innebär en överträdelse av Alkohollagen är i vissa uppenbart utifrån gällande regelverk, praxis och branschens rekommendationer. I de flesta fall är det emellertid ofta relativt svårt att bedöma marknadsföringsåtgärder bl a i avsaknad av nyare praxis samt att ny teknik används.

Mot bakgrund av detta förefaller det inte konsekvent att ändra på den idag rådande ordningen där rättskraften är beroende av godkännande av den som föreläggandet har riktats emot. Sveriges Annonsörer menar att det finns en överhängande risk att den utökade möjligheten att meddela vitessanktionerade förbudsföreläggande, i enlighet med vad utredningen föreslår, riskerar att bli föremål för relativt godtyckliga bedömningar från tillsynsmyndigheten. Utifall en sådan ordning införs finns en risk att tillsynsmyndigheten, i princip kan komma att, betrakta varje enskild marknadsföringsåtgärd som att stå i strid med Alkohollagen och sedan meddela vitessanktionerade förbudsförelägganden. I vissa fall kan det givetvis vara en helt korrekt bedömning som görs men en sådan bedömning som är kopplat till ett vitesföreläggande kan inte enbart göras från en sida. I det avseende förordar Sveriges Annonsörer att dialog företas mellan tillsynsmyndighet och aktuellt företag framför den sanktion som nu föreslås.

Sveriges Annonsörer menar att i de fall som ett företag gör sig skyldigt till uppenbara överträdelser kommer det företaget att vidta rättelse utifall KO kontaktar företaget enligt den nu gällande ordningen. I de fall som är tveksamma kan det dock finnas anledning att driva ett ärende vidare och få en prövning av ärendet i domstol. Som även konstateras i betänkandet finns redan idag möjlighet till interimistiska beslut i brådskande fall och det finns även andra sanktionsmöjligheter till buds för tillsynsmyndigheten idag.

Som Sveriges Annonsörer ser det förefaller det snarare som att de sanktioner som redan står till buds idag inte används av tillsynsmyndigheten snarare än att de som står till buds inte är tillräckliga. Av den anledningen har Sveriges Annonsörer svårt att se att utökade sanktionsmöjligheter av de slag som föreslås skulle förändra något för tillsynen. Att utöka sanktionsmöjligheter med en sådan ordning som förefaller bli relativt godtyckliga känns tvärtom rättsosäkert om det enbart är den ena parten som får uppge sin uppfattning. Det marknadsrättsliga regelverk som finns idag är enligt Sveriges Annonsörer tillräckligt och sanktionsmöjligheter saknas inte heller enligt det gällande regelverket.

I utredningen konstateras att marknadsföringen för alkohol har ökat men det förefaller givet att en ny kanal fullt naturligt ökar marknadsföringen. Det råder dock inte ett förbud mot alkoholannonsering. En ökning av marknadsföringen innebär inte per automatik att den marknadsföring som företas skulle bedömas att stå i strid med gällande lagstiftning. Tvärtom tillämpar Sveriges Annonsörers medlemmar rekommendationen för alkoholannonsering som står till buds. Kraven på åldersverifiering på sina webbplatser tillämpas strikt samt att man som annonsör tillser att marknadsföring i de kanaler som står till buds verkligen inte riktar sig till personer under 25 år.

11.4.2 Ett utvidgat tillämpningsområde för marknadsstörningsavgiften

I enlighet med vad som nämnts ovan om att kraven på åldersverifiering och att inte rikta marknadsföring av alkoholprodukter till personer under 25 år förefaller det odramatiskt att utvidga tillämpningsområde för marknadsstörningsavgiften att även gälla sådana överträdelser.

I ljuset av ny teknik är de emellertid inte alltid helt uppenbart att avgöra t ex om en annonsering sker där personer under 25 år kan ta del av den. I den rekommendation för alkoholannonsering som Sveriges Annonsörer varit med att ta fram stipulerar att marknadsföring av alkoholprodukter enbart får ske där minst 70 % av mottagarna är 25 år eller äldre. Mot bakgrund av svårigheten i att avgöra detta vill vi understryka denna problematik och Sveriges Annonsörer instämmer härvidlag med utredaren som konstaterar att skrivningen ”rikta sig särskilt till” öppnar upp för visst tolkningsutrymme. Av den anledningen är det av största vikt att tolkningen av begreppet ”rikta sig särskilt till” står helt klar vid ett eventuellt genomförande till att utvidga tillämpningsområdet för marknadsstörningsavgiften till att även gälla en sådan annonsering.

11.5 Alkohollagens materiella marknadsföringsbestämmelser

Utredaren konstaterar i betänkandet att Alkohollagens materiella bestämmelser om marknadsföring förefaller som kompletta och att ingen det vid genomgången inte framkommit något ytterligare behov av detaljreglering. Sveriges Annonsörer delar i huvudsak utredarens uppfattning. Däremot efterlyser Sveriges Annonsörer i vissa avseenden förtydliganden. Sådana förtydliganden är dock enligt Sveriges Annonsörers mening inte något som uppnås vid detaljreglerad lagstiftning utan som kan uppnås vid dialog mellan företrädare för branschen och tillsynsmyndigheten. Mot bakgrund av detta ser vi framöver gärna en ökad dialog med tillsynsmyndigheten för att kunna bibehålla tilltron till alkoholbranschen.

Det föreslag som läggs fram i betänkandet om att kravet på informationstext ska omfatta kommersiella annonser för alkoholdrycker i tidningar som ges ut på internet innebär en kodifiering av den ovan nämnda rekommendation för alkoholannonsering. Mot bakgrund av det redan tillämpas, i enlighet med rekommendationen, framstår det enligt Sveriges Annonsörer som fullt rimligt men det är av största vikt att kravet verkligen anpassas till den tekniska verkligheten och att man gör en bedömning utifrån det generella tydlighetskravet.

Stockholm den 29 november 2013

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd
Niklas Briselius, förbundsjurist

Relaterade artiklar

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…
Fler artiklar