Till:
Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi främjar utvecklingen av effektiv marknadskommunikation genom att verka för större effekt på medlemmarnas investeringar i marknadskommunikation, öka deras kunskap och bevaka deras omvärld samt representera deras intressen. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Allmänt

En utgångspunkt för utredningens allmänna övervägande är en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan. Utredningen påpekar att eftersom alkoholreklam syftar till att främja efterfrågan på alkoholdrycker krävs det bestämmelser som begränsar möjligheterna att göra reklam.

Sveriges Annonsörer anser att det är rimligt att marknadsföring av alkohol är förbunden med vissa restriktioner såsom att marknadsföringen ska vara måttfull och inte vända sig till unga människor. Vidare ska alkoholreklam, precis som all annan reklam, vara vederhäftig och får inte vilseleda eller vara otillbörlig. Däremot anser SvA att alltför långtgående restriktioner beträffande marknadsföring av alkoholdrycker är omotiverat, och att Sverige i vart fall bör närma sig övriga länder inom EU.

I Kommittédirektivet (2007:127) fokuseras särskilt en marknadsrättslig fråga inom ramen för uppdraget, nämligen den om vilken myndighet som bör vara behörig tillsynsmyndighet för bedömning av marknadsföring av alkoholdrycker. Något utöver detta på marknadsföringsområdet tar kommittén inte upp i uppdraget. Istället fokuserar kommittédirektivet på de frågor som rimligen borde vara de centrala såsom serveringstillstånd och försäljning till minderåriga mm. Det synes således tveksamt om det ligger inom ramen för kommittédirektivet att föreslå ytterligare inskränkningar av möjligheterna till marknadsföring av alkoholdrycker.

EG-domstolen har i några ärenden påtalat att begränsningar av alkoholreklam bidrar till att skydda folkhälsan och kan därför i viss utsträckning accepteras. Det är Sveriges Annonsörers uppfattning att de svenska begränsningarna i alkoholagens 4 kapitel redan i sin nuvarande utformning inte står i proportion till syftet att skydda folkhälsan. Det är därmed osäkert om de svenska marknadsföringsrestriktionerna i alkohollagen kommer att kunna behållas ur ett EG-rättsligt perspektiv.

Utvidgningen av tillämpningsområdet för bestämmelse rörande framställning i bild

Sveriges Annonsörer avstyrker utredningens förslag beträffande utvidgningen av bestämmelsen som reglerar vad framställning i bild får innehålla. Att eftersträva en medieneutral bestämmelse för framställning i bild är inte lämpligt och riskerar att föra med sig en rad praktiska konsekvenser.

Annons i periodiska skrifter; 950 spaltmillimeter

Sveriges Annonsörer avstyrker utredningens förslag beträffande ändringen av bestämmelsen så att 950 spaltmillimeter endast blir tillåtet vid annons i periodiska skrifter. Det saknas godtagbara skäl för en sådan inskränkning. De skäl som utredningen anfört betingas knappast av ett skydd för folkhälsan.

Ansvaret för tillsyn och efterlevnad

Sveriges Annonsörer har inget att invända mot förslaget att bibehålla den nuvarande ordningen med Konsumentverket som ansvarig för marknadsföringsfrågorna.

Frågan om gemensamt utformande av allmänna råd avseende särskild måttfullhet etc.

I samband med utformandet av branschens rekommendationer för alkoholreklam 2006 fördes en dialog med Konsumentverket. Då man var oense på ett par punkter fann parterna (Konsumentverket å ena sidan och branschen å den andra) att det inte var möjligt att göra ”gemensam sak”. I stället blev rekommendationerna branschens egna. Sveriges Annonsörer ställer sig tveksamt till utredningens förslag att Konsumentverket efter samråd med branschen ska utforma allmänna råd på nämnda områden. Om parterna inte är överens är frågan hur man i så fall går vidare och om Konsumentverket kan utfärda de allmänna råden ensamt.

Självreglering och branschens rekommendationer

Sveriges Annonsörer har lång erfarenhet av olika egenåtgärdsprogram inom näringslivet. Sveriges Annonsörer har aktivt medverkat i bland annat Marknadsetiska rådet (MER) och Näringslivets Etiska råd mot Könsdiskriminerande Reklam (ERK). Erfarenheterna är utan tvekan positiva, egenåtgärderna har en sanerande effekt och de möts med respekt hos flertalet annonsörer.

De som är motståndare till egenåtgärder och istället förespråkar lagstiftning brukar hänvisa till bristen på sanktioner i de etiska råden, och att detta gör råden tandlösa. Sveriges Annonsörers erfarenhet på området talar dock för att efterlevnaden av rådens uttalanden ändå sker trots avsaknaden av sanktioner. Flertalet annonsörer har ett etiskt medvetande och försöker också leva upp till detta. Goodwill- aspekten är en klart betydande faktor. Det är Sveriges Annonsörers uppfattning att flertalet av de annonsörer som marknadsför alkoholdrycker gör det med måttfullhet och följer de rekommendationer som branschen (Sveriges Annonsörer, Sprit- och vinleverantörernas Förening, Sveriges Bryggerier och Sveriges Marknadsförbund) själv har utformat. Reviderade rekommendationer har nyligen antagits (2009).

Sveriges Annonsörer är en av grundarna av Reklamombudsmannen som från den 1 januari 2009 tagit över verksamheten i ERK och MER. Genom övergången förväntas bland annat effektiviteten bli bättre. Ett snabbare tempo i handläggningen av anmälda ärenden kommer att få stor betydelse för alla inblandade inklusive konsumenterna. Reklamombudsmannen kommer även att bidra med undervisning och även ta del i debatten på ett helt annat sätt jämfört med hur ERK och MER har arbetat. Reklamombudsmannens hemsida kommer att vara www.reklamombudsmannen.org.

Reklamombudsmannen finansieras i huvudsak av landets annonsörer. Verksamheten bedrivs i en stiftelse och styrelsen representerar branschen. På sikt kan Reklamombudsmannens område växa till att omfatta branscher som exempelvis direktreklam, finans och försäkring och läkemedel. Även frågor som rör alkoholreklam borde kunna bedömas av RO. Det finns ett flertal fördelar med att samla de olika egenåtgärdsprogrammen under ett och samma tak.

Sammanfattningsvis avstyrker Sveriges Annonsörer den föreslagna skärpningen av reglerna för marknadsföring av alkoholdrycker under utredningens kapitel 10.4. De föreslagna reglerna står inte i proportion till syftet att skydda folkhälsan. Ett egenåtgärdssystem (Reklamombudsmannen) lämpar sig bättre för hantering av dessa branschfrågor.

Stockholm den 10 juni 2009
Sveriges Annonsörer

Vd Anders Ericson
Jurist Tobias Eltell

Relaterade artiklar

Remissyttrande – betänkande av utredningen om upphovsrättens inskränkningar SOU 2024:4

Sveriges Annonsörer konstaterar att syftet med justeringen av lagrummet inte varit att ändra innebörden av den nuvarande regeln, utan att endast förtydliga dess innebörd. Som Sveriges Annonsörer uppfattar förslaget vill utredaren genom den…

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…
Fler artiklar