Sveriges Annonsörer kallar till extra föreningsstämma den 19 april. Vi kallar till extra stämma då vi har utarbetat ett förslag på ändrade föreningsstadgar som ska röstas om på denna stämma och på den ordinarie stämman i maj.

Inbjudan

Vi kallar till extra stämma då vi har utarbetat ett förslag på ändrade föreningsstadgar som ska röstas om på denna stämma och på den ordinarie stämman i maj. Bakgrunden till förändringarna är att stadgarna behöver förtydligas och förenklas rent språkligt, men även för att förenkla vissa arbetsprocesser och för att vid behov kunna hålla digital föreningsstämma.

Förslaget rör i huvudsak följande förändringar:

 • Uppsägningstiden ändras till att medlemmen måste säga upp sitt medlemskap senast fyra månader innan nästföljande årsskifte för att utträda ur föreningen till nästkommande år.
 • Kopplingen mellan föreningen och serviceaktiebolaget förtydligas
 • VD ges möjlighet att godkänna nya medlemmar
 • Möjlighet till digital föreningsstämma införs
 • Vissa språkliga justeringar

Förslaget går att läsa i sin helhet i bifogade dokument:

Ändrade stadgar

Gamla och nya stadgar jämförelse

För att kunna rösta på stämman är det viktigt att du har behörighet att företräda det medlemsföretag du representerar. Det görs antingen genom att du själv är firmatecknare eller att du har fått en fullmakt att företräda ditt företag. Här hittar du ett exempel på hur en fullmakt kan se ut.

Välkommen!

Dagordning extra föreningsstämma

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de närvarande
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Fråga om sammanträdet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
 6. Godkännande av dagordning
 7. Förslag till beslut om ändrade stadgar

Plats: IOFFICE
Lokal: Margareta på Drottninggatan 33
Dag: fredag 19 april
Tid: 13:00-14:00

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event