Sveriges Annonsörer kallar till årsmöte. Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd. Årsmötet är exklusivt för dig som medlem i Sveriges Annonsörer.

Om årsmötet

Välkommen till Sveriges Annonsörers årsmöte den 22 maj. För att kunna rösta på årsmötet måste du vara firmatecknare eller ha fått en fullmakt för det medlemsföretag som du företräder. Undertecknad fullmakt eller bevis på firmateckningsrätt tar du med dig till mötet. Här hittar du ett exempel på hur en fullmakt kan se ut.

Utöver ordinarie punkter på årsmötet ska vi även rösta om ändrade föreningsstadgar. Förslaget till ändrade stadgar har röstats igenom på extra årsmöte den 19 april men behöver även godkännas på ordinarie årsmöte 22 maj. Förslaget går att läsa i sin helhet i bifogade dokument:

Ändrade stadgar

Gamla och nya stadgar jämförelse


Läs gärna vår Verksamhetsberättelse 2023 här


Dag: onsdag 22 maj 2024
Plats: IOFFICE, Kungsgatan 60 i Stockholm

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Agenda 22 maj 2024

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de närvarande
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Fråga om årsmötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
 6. Förvaltnings- och revisionsberättelse för nästföregående verksamhetsår
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av avgifter
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Val av styrelse
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 14. Val av valnämnd
 15. Förslag till beslut om ändrade stadgar – röstning nr 2
 16. Övriga frågor

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.