Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd. Sveriges Annonsörer kallar till årsmöte. I coronavirusets osäkra tider kommer årets möte att vara digitalt via Zoom. Anmäl dig här

Program

15:30-16:00 Vd Hanna Riberdahl berättar om verksamheten och framtid

16:00-16:15 Årsmöte (endast Sveriges Annonsörers medlemmar)

16:15-17:00 Konstituerande styrelsemöte (endast Sveriges Annonsörers styrelse)

 

Agenda årsmöte:
1. Sammanträdet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Upprättande av förteckning över de närvarande
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
5. Fråga om årsmötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
6. Förvaltnings- och revisionsberättelse för nästföregående verksamhetsår
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av avgifter
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Val av styrelse
12. Val av ordförande i föreningen
13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
14. Val av valnämnd
15. Övriga frågor

Varmt välkomna!

 

Digitalt Årsmöte 19/5: Anmäl dig här

Här kan du läsa vår Verksamhetsberättelse 2019

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

 

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.