I marknadsföringsrätten finns lagregler och rättspraxis som beskriver hur reklam och marknadsföring ska vara utformad. Den centrala lagen på området är marknadsföringslagen. 

Här finns bestämmelser om vilseledande och otillbörliga reklam- och marknadsföringsåtgärder. Här stadgas att reklam ska vara förenlig med god marknadsföringssed som inbegriper lagar, rättspraxis, etiska regler, branschkutym och inte minst EU-rätten. I marknadsföringslagen finns även bestämmelser om aggressiv marknadsföring, reklamidentifiering och sändarangivelse, köperbjudanden, vilseledande efterbildningar, vilseledande om priser, jämförande reklam, direktmarknadsföring, sms- och e-postreklam mm. 

Till marknadsföringsrätten finns även speciallagstiftning kopplad såsom konsumentkreditlagen, distansavtalslagen, alkohollagen, tobakslagen, läkemedelslagen, spellagen och radio- och tv-lagen. Det är vanligt att dessa lagar hänvisar till marknadsföringslagen i olika delar, särskilt vad gäller påföljder vid brott mot dessa lagar. Påföljderna i marknadsföringslagen är förbud vid vite, marknadsstörningsavgift, skadestånd och utplånande av vilseledande efterbildningar. 

Övriga lagar som hänger samman med marknadsföringsrätt är till exempel GDPR som reglerar registrering och användning av personuppgifter. Användning av personuppgifter kan till exempel bli aktuellt vid olika typer av direktmarknadsföring.

Av betydelse för god marknadsföringssed är även etiska regler och koder. Här finns exempelvis Internationella handelskammarens (ICC) grundregler för reklam. ICC-koden används bland annat av Reklamombudsmannen, RO vid bedömningar av reklam som anmälts till RO. 

Är du intresserad av ämnet rekommenderar vi boken Marknadsföringsrätt – den materiella rätten och processen 2021, Norstedts Juridik. 

https://shop.nj.se/products/marknadsforingsratt