Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott
103 33 STOCKHOLM

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi vill på olika sätt bidra med att skapa bästa möjliga avkastning på annonsörernas investeringar i marknadskommunikation. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Allmän utgångspunkt

Sveriges Annonsörer har valt att inrikta sig på den delen i utredningen som rör avskaffandet av reklamskatten. Sveriges Annonsörer har under lång tid förespråkat ett avskaffande av reklamskatten.

Angående kapitel 5 om reklamskatt

Som poängteras i utredningen finns sedan 2002 ett tillkännandegivande från riksdagen om att reklamskatten bör avskaffas.

Sveriges Annonsörer har, vid upprepade tillfällen, understrukit vikten av att ha konkurrensneutralitet på medieområdet och har under lång tid förespråkat ett avskaffande av reklamskatten. Sveriges Annonsörer kan inte se några skäl till varför man ska hantera reklam i tryckta annonser annorlunda än annonsering i exempelvis digitala medier.

De medier som inte omfattas av reklamskatten får en uppenbar konkurrensfördel gentemot de medieformer som inte omfattas av reklamskatten. De medieformer som omfattas av reklamskatten är dessutom redan idag hårt utsatta.

Sveriges Annonsörer delar härvidlag utredningens uppfattning om att ytterligare en positiv aspekt med att avskaffa reklamskatten är att nyhetsförmedlingens ekonomiska situation på kort sikt skulle kunna förbättras.

Sveriges Annonsörer anser, mot bakgrund av det ovan anförda, att reklamskatten bör avskaffas och tillstyrker utredningens förslag om ett avskaffande av reklamskatten. Sveriges Annonsörer vill dock särskilt understryka vikten av att reklamskatten avskaffas i dess helhet.

Stockholm den 4 februari 2013

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd
Niklas Briselius, förbundsjurist

Relaterade artiklar

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…

Yttrande avseende Promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar, Dnr Fi2021/02192

I promemorian konstateras att uppfyllandet av bränsleinformationsdirektivet sker genom Konsumentverkets allmänna råd. Det förefaller avvikande att uppfyllandet av ett direktiv sker genom myndighetens allmänna råd. Av det skälet tillstyrker vi införandet av den…
Fler artiklar