Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott
103 33 STOCKHOLM

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi vill på olika sätt bidra med att skapa bästa möjliga avkastning på annonsörernas investeringar i marknadskommunikation. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Allmänt

Sveriges Annonsörer har, under årens lopp, bland annat i remissvaret avseende SOU 2008:116 (Ny radio- och tv-lag) förespråkat en ökad konkurrens på mediemarknaden. På tv-området har TV4 under lång tid varit den enda reklamfinansierade kanalen i Sverige som samtidigt nått alla hushåll i det markbundna nätet. En sund konkurrens leder till ett bättre utbud och konkurrenskraftiga annonspriser. Ökade marknadsföringsmöjligheter på radio- och tv-området är av stor vikt för annonsörerna. Sveriges Annonsörers yttrande är inriktat på de avsnitt som rör de frågor som på det ena eller andra sättet kan anses påverka annonsörernas möjligheter till effektiv marknadskommunikation på radio- och tv-området.

10.2.1 Sponsring

Utredningen föreslår att särskilda redovisningskrav ska införas för SVT gällande i vilken omfattning sponsrade program har förekommit.

Sveriges Annonsörer anser att programföretagen redan idag klarar av att på ett förtjänstfullt sätt värna sitt oberoende gentemot utomstående aktörer oavsett den sponsring som förekommer. Starka programföretag inom public service är bra för konkurrensen på mediemarknaden. Om sponsring möjliggör exempelvis för SVT att vara med och konkurrera när det gäller exempelvis förhandlingar om rättigheter till evenemang av den större modellen är det givetvis även bra för public service som företeelse. I förlängningen är det mottagarna av programföretagens utbud som gynnas av om programföretagen kan konkurrera om stora evenemang, vilket i sin tur skapar en legitimitet för programföretagen.

Sponsring i sig är en marknadsföringsåtgärd som har stor betydelse för många annonsörer. Sveriges Annonsörer har härvidlag en liberal syn på sponsring för SVT:s del. Utredningen pekar på exempel där sponsring och produktplacering förekommit i det fördolda. För att undvika att sponsring förekommer dolt anser Sveriges Annonsörer att sponsring ska vara fortsatt tillåtet för SVT och har inga invändningar, utan välkomnar snarare, att programföretagen är helt öppna med vilken sponsring som förekommer för programföretagens del.

Sveriges Annonsörer vill samtidigt understryka att det är viktigt att kraven på redovisning i sig inte får bli så pass omfattande att de är svåra för programföretagen att leva upp till utan att omfattande resurser avsätts för att leva upp till de krav som ställs på redovisningen.

10.2.3 Produktplaceringar

Utredningen föreslår att det i sändningstillstånden för SVT och UR införs ett förbud mot produktplacering.

Produktplacering var tidigare förbjudet trots att det förekom och hade tillämpats under en lång tid. Den uttryckliga öppning som skedde genom ändringen i radio- och tv-lagen om att tillåta produktplacering, i viss utsträckning, är enligt Sveriges Annonsörer bra då lagregleringen numera står överensstämmer med hur verkligheten ser ut i dagens medielandskap. I det avseendet är det därför bättre att ange under vilka förutsättningar produktplacering är tillåtet än att meddela förbud.

Att tillåta produktplacering och att vara öppen med att informera om när produktplacering förekommer förefaller som den givna utgångspunkten med tanke på att det i allra högsta grad existerar. Med tanke på att det numera är tillåtet enligt lagen med produktplacering förefaller det dessutom otidsenligt att meddela förbud för produktplacering i programföretagens sändningsvillkor.

Ett förbud mot produktplacering riskerar istället att göra en redan existerande förekomst dold och i stället flytta tillbaka positionerna till före det att radio- och tv-lagen ändrades avseende att tillåta produktplacering.

Sveriges Annonsörer hyser största tilltro till att programföretagen kan värna sitt oberoende och innehållen i programmen oavsett om produktplacering förekommer, särskilt eftersom möjligheten i sig är ytterst begränsad för programföretagen.

Sveriges Annonsörer anser således att det bör vara upp till programföretagen att, i ljuset av sitt oberoende, få fatta beslut om produktplacering ska få förekomma eller inte. Ett föreslaget förbud i sändningsvillkoren mot produktplacering naggar snarare programföretagens oberoende i kanten än tvärtom. I detta avseende bör man således fullt ut kunna förlita sig på att programföretagen i allra högsta grad besitter kompetens att fatta sina egna beslut utifrån de regelverk de har att efterleva och sitt respektive oberoende.

Sveriges Annonsörer är mot bakgrund av det ovan anförda av uppfattningen att det förefaller otidsenligt att meddela förbud mot produktplacering och delar inte utredningens uppfattning om att produktplacering ska förbjudas. Sveriges Annonsörer anser att ett förbud i sändningsvillkoren snarare pekar på att staten inte förlitar sig på att programföretagen kan avgöra, bedöma och värna sitt egen oberoende.

Utöver detta kan poängteras att det utrymme för produktplacering som radio- och tv-lagen medger för programföretagen är högst begränsat. Programföretagen bör således på egen hand få bedöma huruvida de önskar utnyttja den möjligheten som radio- och tv-lagen ger dem att använda produktplacering och, för de fall att det förekommer, på ett öppet sätt informera om de fall där produktplacering förekommit.

10.2.4 Andra kommersiella samarbeten

I ljuset av vad som ovan anförts har Sveriges Annonsörer inga synpunkter på öppenhet vad det gäller programföretagens andra kommersiella samarbeten.

Sveriges Annonsörer vill dock upprepa påpekandet som gjorts ovan angående krav på redovisning av sponsring det vill säga att kraven på redovisningen inte får bli så pass omfattande att orimligt stora resurser behöver tas i anspråk hos programföretagen för att de ska kunna leva upp till kraven och tillhandahålla redovisningen.

Stockholm den 22 januari 2013

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd
Niklas Briselius, jurist

Relaterade artiklar

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…
Fler artiklar