Justitiedepartementet
Konsumentenheten
103 33 STOCKHOLM

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi främjar utvecklingen av effektiv marknadskommunikation genom att verka för större effekt på medlemmarnas investeringar i marknadskommunikation, öka deras kunskap och bevaka deras omvärld samt representera deras intressen. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Allmänna synpunkter

Om nuvarande konsumentstöd till sin utformning och struktur är bristfälligt eller inte är svårt för Sveriges Annonsörer som remissinstans att, enbart utifrån betänkandet, bedöma och uttala sig om. Sveriges Annonsörer sätter härvidlag tilltro till den genomgång av det befintliga konsumentskyddet som utredningen har gjort och som redovisas i det aktuella betänkandet. Helt givet är emellertid att Sveriges Annonsörer delar utredningens uppfattning om att det konsumentstöd som ska finnas till konsumentens förfogande inte ska vara helt beroende av i vilken kommun som konsumenten bor i.

I och med att utredningen, vid sin noggranna genomgång, bedömer att det finns ett behov av stärkt konsumentstöd har Sveriges Annonsörer inga invändningar mot det förslag till förbättring som utredningen lanserar i sitt betänkande. Ett införande av en samlad elektronisk informationstjänst för konsumenter och som kan förbättra tillgängligheten till komplett konsumentinformation är en helt tidsenlig modell och överensstämmer till fullo med hur merparten av konsumenterna eftersöker information idag.

Sveriges Annonsörer anser även att korrekt och säkerställd information, i slutänden, kommer att gynna marknadens samtliga aktörer. Marknadens oseriösa aktörer drabbar, utöver konsumenterna, även de seriösa näringsidkare som är verksamma på konsumentmarknaden.
Sveriges Annonsörer vill understryka att det, även vid ett införande av informationstjänsten, är av yttersta vikt att det säkerställs att konsumentstöd i kommunerna fortsatt kommer att finnas att tillgå för de konsumenter som önskar inhämta information om rättigheter och skyldigheter på det mer traditionella sättet.

Sveriges Annonsörer tillstyrker utredningens förslag om ett införande av en elektronisk informationstjänst. Utöver det vill SvA ge följande kommentarer till innehållet i betänkandet och den föreslagna utformningen av informationstjänsten och dess innehåll.

Informationstjänstens innehåll

Som antytts ovan, vill Sveriges Annonsörer särskilt understryka, att den information som kommer att tillhandahållas ska vara säkerställd, korrekt och återge information om hela konsumentmarknaden. I sammanhanget är det viktigt att betona att den information som tillhandahålls ska spegla samtliga delar av den aktuella konsumentmarknaden.

Som exempel anser Sveriges Annonsörer att det är av största vikt att informera om allt väsentligt som en konsument bör känna till. Här avser Sveriges Annonsörer att information om konsumentens rättigheter såväl som dess skyldigheter ska finnas att tillgå. Indirekt blir det även information för en näringsidkare att kunna ta del av och använda information om behovet därtill finns. Ur Sveriges Annonsörer:s perspektiv, som arbetar aktivt med egenåtgärder, avses exempelvis att konkret informera om att branschen har en rad befintliga egenåtgärder, samt givetvis upplysa konsumenterna om samtliga av näringslivets egenåtgärder och givetvis att ombesörja hänvisningar därtill.

I övrigt vill Sveriges Annonsörer peka på att det är viktigt, vid ett eventuellt införande av informationstjänsten, att det tillförsäkras att det kommer att finnas resurser som kan hålla tjänstens innehåll aktuellt och uppdaterat.

Sammansättningen av rådet för konsumentinformation/dialog med företrädare i branschen
Sveriges Annonsörer vill med anledning av den föreslagna sammansättningen på ledamöter i rådet för konsumentinformation och som diskuteras i avsnitt 10.6 och framåt framföra att det är viktigt att samtliga delar av konsumentmarknaden beaktas och ges utrymme i rådet antingen som ledamot i rådet eller, i vart fall, på annat sätt.

Utöver att det är oerhört viktigt att all väsentlig information för konsumenterna ges utrymme i informationstjänsten vill Sveriges Annonsörer fästa särskild vikt vid att utredningen nämner att i den mån övriga aktörer kan bidra till rådets arbete kan det finnas skäl att överväga om de ska ingå i rådet.
Sveriges Annonsörer anser således att beroende på hur den slutliga konkreta utformningen av informationstjänsten tar sig uttryck kan det finns anledning att överväga om det inte bör avspeglas i urvalet av ledamöter. Regeringen som föreslås tillsätta ledamöter i rådet bör vid tillsättande av rådets ledamöter i första hand tillse att rådet tillförsäkras en bred kompetens, även om det skulle innebära att någon aktör utanför myndighetssfären utses till ledamot i rådet.

Sveriges Annonsörer anser därför att det önskvärt att betona att Konsumentrådet, i dess instruktion eller liknande, uppmuntras till kontinuerliga kontakter med företrädare för näringslivets egenåtgärder och/eller även sammanslutningar av aktörer som kan bidra med information och har kunskap av betydelse för rådets arbete.

I sammanhanget är det även viktigt att understryka att det lätt ska kunna gå att etablera kontakt med informationstjänsten i syfte att ha en dialog om den information som finns tillgänglig i informationstjänsten.

De informationsansvariga myndigheterna och Konsumentverket som samordningsorgan
Att relevanta statliga myndigheter får informationsansvar har Sveriges Annonsörer inga synpunkter på. Det förefaller som en given ordning att den myndighet som har den bästa informationen om den aktuella branschen också är bäst lämpad att tillhandahålla information därom. Härvidlag är det dock som anförts ovan viktigt att all väsentlig, korrekt och säkrad information tillförsäkras informationstjänsten, även om den informationen kommer från en aktör utanför myndighetssfären. En komplett informationstjänst kommer enligt SvA att gynna konsumenter och handeln.

Att Konsumentverket blir samordningsorgan för informationstjänsten förefaller naturligt då verket redan i dag besitter erfarenhet och kunskap om konsumentvägledning och information i praktiken.

Stockholm den 12 oktober 2012

Sveriges Annonsörer
Niklas Briselius, förbundsjurist

Relaterade artiklar

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…
Fler artiklar