Remiss: Kommissionens förslag till dataskyddsförordning KOM 2012:11 (slutlig)

Justitiedepartementet
Grundlagsenheten
103 33 Stockholm

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi främjar utvecklingen av effektiv marknadskommunikation genom att verka för större effekt på medlemmarnas investeringar i marknadskommunikation, öka deras kunskap och bevaka deras omvärld samt representera deras intressen. Våra 520 medlemsföretag står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Mot bakgrund av ovan finner Sveriges Annonsörer det ganksa märkligt att inte SvAnn är inbjuden att ge synpunkter på remissen. Sveriges Annonsörer kommer visserligen att yttra sig genom NDM men vill utöver detta ändå inkomma med följande yttrande. Sveriges Annonsörers synpunkter här sammafaller i allt väsentligt med det remissvar som SWEDMA avgivit.

Allmänna kommentarer

I likhet med Kommissionen anser Sveriges Annonsörer att det känns naturligt att se över skyddet för personuppgifter. Sveriges Annonsörer vill dock understryka att en av grunderna i dataskyddsdirektivet från 1995 var att främja handeln med personuppgifter. Detta måste beaktas.

I likhet med SWEDMA m.fl. anser Sveriges Annonsörer att modellen med ny ”äganderätt” av personuppgifter kan bli mycket kostsamt och övrigt få konsekvenser som i nuläget är svåra att överblicka.

Att göra förslaget ”teknikneutralt” som Kommissionen eftersträvat innebär ju inte att beakta den digitala miljön, vilket Kommissionen nu gjort. En stor del av behandlingen av personuppgifter sker ju fortfarande genom analoga/fysiska postala utskick.

Sveriges Annonsörer noterar att Kommissionen i ett flertal frågor förbehåller sig rätten att tolka vad som avses med olika formuleringar i förordningen. Detta skapar en stor osäkerhet hos företagen och måste dessutom ifrågasättas ut ett mer allmänt näringspolitiskt och demokratiskt perspektiv.

Personuppgifter

Sveriges Annonsörer anser att definitionen av personuppgifter blivit så detaljerad och att definitionen kan kortas i enlighet med SWEDMA:S förslag.

Barn

Sveriges Annonsörer anser att definitionen av barn som under 18 år är olycklig. Definitionen i artikel 8:2, vilken föreskriver 13 år, bör kunna användas för såväl online som offline. Åldern 18 år återfinns inte i något annat sammanhang, förutom i Föräldrabalken.

Behandling av personuppgifter

Att enligt artikel 6.1.f inte få behandla personuppgifter som rör barn kan skapa stora problem för situationer där behandlingen av barns personnummer är grundläggande för själva urvalet, till exempel försäljning av barnprodukter till föräldrar. Skyddet för barn tillgodoses ju av det grundläggande skyddet. Artikel 6.5 borde kompletteras med en lydelse som möjliggören demokratisk insyn i processen avseende Kommissionens tolkningsföreträde beträffande vad som kan anses kränka individens fri- och rättigheter.

Samtyckeskravet

Istället för den strängare onlineversionen av samtycke som Kommissionen valt förespråkar Sveriges Annonsörer likt SWEDMA m. fl. en modell med underförstått samtycke.

God sed

I nuvarande personuppgiftslagen (1998:204) finns ett krav att behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med god sed (9 § b). Denna bestämmelse skulle med fördel kunna införas i artikel 5 a, se förslag av SWEDMA.

Selektering/profilering

En av de mer olyckliga formuleringarna är den i artikel 20. Att ha ett samtycke för att skicka budskap till såväl ”prospects” som egna kunder skapar stora problem. Artikel 20 i sin nuvarande utformning tycks sakna all proportionalitet varför artikeln borde få en fjärde punkt som motsvarar artikel 6.1.f.

Som SWEDMA påpekar så tycks texten i artikel 4.1 bygga på ett missförstånd att alla automatiserade beslut bygger på selektering.

Tidsperiod för lagring

Sveriges Annonsörer efterlyser en tydligare formulering vad gäller företagens angivande av lagringstid. Att Kommissionen skulle förbehålla sig rätten att i efterhand avgöra detta känns mycket osäkert.

Likaså ställer sig Sveriges Annonsörer tveksamma till att låta Kommissionen fastställa villkoren beträffande dokumentation i samband med artikel 28 i förslaget. Detsamma gäller även Kommissionens förbehåll att reglera ven som kan vara uppgiftsskyddsombud.

Rätten till radering och att bli bortglömd

Självfallet måste lagring av fysiska personer innehålla en transparens så att den registrerade har möjlighet till insyn i de uppgifter som finns om honom eller henne. Med en total eliminering som Kommissionen anger kan skapa stora problem för både konsumenter och näringsidkare. Som SWEDMA påpekat för direktmarknadsföringens vidkommande riskerar totalt eliminering att beröva den fysiska personen rätten att tacka nej till användningen av uppgifterna i direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att göra invändningar

Naturligtvis är rätten att göra invändningar en viktig del i skyddet för personuppgifter. Däremot borde artikel 19.3 kunna förtydligas så att ett företag framgent kan använda de uppgifter som är föremål för invändning för andra ändamål, se SWEDMA:s förslag till formulering.

Information vid intrång

Att företag ska meddela tillsynsmyndigheten intrång inom 24 timmar kommer att innebära krav på ytterligare resurser både för företag och tillsynsmyndighet. När det gäller intrång i allmänhet är det ofta svårt att bilda sig en uppfattning om intrångets omfattning endast på 24 timmar.

Övrigt

Sveriges Annonsörer välkomnar i övrigt tanken på att införa ett inbyggt uppgiftsskydd som standard för personuppgifter samt även att förordningen få global jurisdiktion så att skyddet blir detsamma i hela EU.

Stockholm den 4 mars 2012
Sveriges Annonsörer
Tobias Eltell, jurist och vice vd

Relaterade artiklar

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…
Fler artiklar