Kulturdepartementet
Enheten för rättsliga frågor och styrning
103 33 Stockholm

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärke.

Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med cirka 550 medlemsföretag. Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet.

Sveriges Annonsörer har beretts tillfälle att komma med synpunkter på ovan nämnda promemoria och vill anföra följande.

Sveriges Annonsörer har inget emot ett införande av regler som gör AV-direktivet tydligare. Sveriges Annonsörer konstaterar att även om påverkan av programläggningen inte uttryckligen nämns i den befintliga radio- och tv-lagen anser vi inte att redaktionella oberoendet förefaller vara ett praktiskt problem i Sverige för program som sponsras eller där produktplaceringen sker.

De föreslagna reglerna i 6 kap. 3 § respektive 7 kap. 3 a § är enligt vår uppfattning enbart ett tydliggörande av rådande principer som redan tillämpas i praktiken i Sverige men med hänsyn till att principen om redaktionellt oberoende är så pass principiellt viktigt har Sveriges Annonsörer dock inget att invända mot ett förtydligande i lagtexten.

Att tv-företag etablerade i andra medlemsländer ska ha rätt att tillhandahålla sina tjänster till Sverige är enligt Sveriges Annonsörer en logisk utveckling med anledning av den tekniska utvecklingen som råder inom Europeiska Unionen och etableringsort förefaller i denna kontext vara av underordnad betydelse så vi har inget att invända emot detta.

I övrigt har Sveriges Annonsörer inget att erinra emot de i promemorian presenterade förslagen till förändringar.

Sveriges Annonsörer
Niklas Briselius, förbundsjurist

Relaterade artiklar

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…

Yttrande avseende Promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar, Dnr Fi2021/02192

I promemorian konstateras att uppfyllandet av bränsleinformationsdirektivet sker genom Konsumentverkets allmänna råd. Det förefaller avvikande att uppfyllandet av ett direktiv sker genom myndighetens allmänna råd. Av det skälet tillstyrker vi införandet av den…
Fler artiklar