Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och transporträtt
103 33 Stockholm

Yttrande avseende EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter.

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med cirka 550 medlemsföretag.

Sveriges Annonsörer har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan nämnda grönbok och vill framhålla följande.

Om en geografisk ursprungsbeteckning belyser särskilda egenskaper hos en produkt eller om ursprungsorten för produkten är relevant med avseende på kvalitet eller anseende förefaller det, enligt Sveriges Annonsörers uppfattning, givet att upprätthålla ett skydd av samma dignitet oavsett produkt. Enligt Sveriges Annonsörer finns det ingen anledning till att särskilja produkter då skyddsvärdet torde vara detsamma och alla produkter där en geografisk ursprungsbeteckning har relevans bör ges möjlighet att skyddas på samma sätt.

Med anledning av att många produkter som finns på marknaden med största sannolikhet kan komma att säljas utanför medlemsstatens gränser förefaller det, enligt Sveriges Annonsörer vara att föredra att en eventuell utvidgning av skyddet sker genom en harmonisering inom EU.

Sammanfattningsvis har Sveriges Annonsörer har inget att invända emot att en eventuell utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar och ser i sådana fall att en utvidgning lämpligen bör ske genom en harmonisering inom EU.

Stockholm den 26 september 2014

Sveriges Annonsörer
Niklas Briselius, förbundsjurist

Relaterade artiklar

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…

Yttrande avseende Promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar, Dnr Fi2021/02192

I promemorian konstateras att uppfyllandet av bränsleinformationsdirektivet sker genom Konsumentverkets allmänna råd. Det förefaller avvikande att uppfyllandet av ett direktiv sker genom myndighetens allmänna råd. Av det skälet tillstyrker vi införandet av den…

Yttrande avseende SOU 2021:17 angående ”Ett moderniserat konsumentskydd”, Fi2021/01503

Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm
Fler artiklar