EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi vill på olika sätt bidra med att skapa bästa möjliga avkastning på annonsörernas investeringar i marknadskommunikation. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Sveriges Annonsörer har erbjudits möjlighet att komma med synpunkter på rubricerad remiss och vill med anledning av detta framföra följande.

3.1 Rättslig ram

I avsnitt 3.1 tas självreglering upp som ett lämpligt komplement till en regleringsstrategi. Sveriges Annonsörer är förespråkare av självreglering och detta särskilt på mer föränderliga områden. Självreglering besitter en flexibilitet som inte kan uppnås genom lagstiftning som är mer statisk till sin natur. Inom föränderliga områden där ny teknik aktualiserar nya frågeställningar anser Sveriges Annonsörer att det är särskilt lämpligt med självreglering. Sveriges Annonsörer har, för egen del, positiva erfarenheter av självreglering och är av uppfattningen att det fungerar väl på de områden där detta existerar.

I avsnittet 3.1 nämns även att det i en mer konvergerad värld blir allt viktigare med mediekunskap dvs. att kunna förstå och kritiskt utvärdera olika aspekter av media och medieinnehåll. På temat självreglering och mediekunskap vill Sveriges Annonsörer lyfta fram ett exempel på självreglering dvs. där branschen tagit ett ansvar kring mediekunskap.

Media Smart är ett internationellt initiativ som Sveriges Annonsörer lanserade i Sverige 2006. Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan med syfte att bland annat göra barn mediekritiska och uppmärksamma vikten av källkritik.

Media Smart bedrivs inte i kommersiellt syfte utan bygger på att stödföretag ställer sig bakom initiativet och finansierar planering, produktion och distribution av utbildningsmaterialet till skolorna. Skolorna betalar inte någonting för materialet. Stödföretagen består av företag som dagligen annonserar i olika kanaler samt av medie- och reklambyråer. De medverkar för att visa att de tar ansvar för vad de annonserar för och på sättet de gör det. Stödföretagen nämns endast sparsamt i presentationer och produktioner och har på inget sätt påverkat innehållet i utbildningsprogrammet som har tagits fram av oberoende pedagoger. Läs mer på www.mediasmart.se

Sveriges Annonsörer ställer sig, mot bakgrund av det ovan anförda, positiva till självreglering åtminstone som komplement till den rättsliga ramen på det berörda området.

3.3 Kommersiell kommunikation

I avsnittet 3.3 berörs individuell anpassning av innehåll av kommersiell kommunikation i förhållande till skyddet för personuppgifter. Här vill Sveriges Annonsörer särskilt framhålla att befintliga regler som behandlar området finns och tillämpas som god marknadsföringssed i Sverige. ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation har exempelvis ett särskilt avsnitt kring s.k. OBA (Online behavioural Advertising/Beteendestyrd reklam online). ICC:s regler fungerar enligt Sveriges Annonsörers uppfattning väl och tillhandahåller tydliga regler för digital marknadskommunikation.

Sveriges Annonsörer
Niklas Briselius, förbundsjurist

Relaterade artiklar

Remissyttrande – betänkande av utredningen om upphovsrättens inskränkningar SOU 2024:4

Sveriges Annonsörer konstaterar att syftet med justeringen av lagrummet inte varit att ändra innebörden av den nuvarande regeln, utan att endast förtydliga dess innebörd. Som Sveriges Annonsörer uppfattar förslaget vill utredaren genom den…

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…
Fler artiklar