Driftsstöd till dagspressen (DS 2009:68)

Till:
Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott
102 33 STOCKHOLM

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi främjar utvecklingen av effektiv marknadskommunikation genom att verka för större effekt på medlemmarnas investeringar i marknadskommunikation, öka deras kunskap och bevaka deras omvärld samt representera deras intressen. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Sveriges Annonsörer tillstyrker utredningens förslag att ändra vissa av bestämmelserna i presstödsförordningen som reglerar driftsstödet för att säkerställa att förordningen inte står i strid med EU:s statsstödsregler.

Vad först gäller det statliga presstödet som helhet vill Sveriges Annonsörer framhålla att man alltid ställt sig bakom de grundläggande värderingar som utgör motivet för presstödet. Föreningen vill värna om den grundlagsskyddade yttrandefriheten samt förespråkar en vital opinionsbildning. Sveriges Annonsörer har dock samtidigt framhållit att presstödet mer grundligt bör gås igenom för att se om man inte kan hitta andra lösningar som mer långsiktigt kan säkerställa konkurrens och mångfald på dagspressens område. Försiktighet alltid bör iakttas vid utdelning av bidrag och stödåtgärder.

När det gäller driftsstödet specifikt så delar Sveriges Annonsörer utredningens uppfattning att detta behövs för att främja mångfalden i media och undvika monopoliseringen av marknaden. Men mot bakgrund av vad Sveriges Annonsörer tidigare anfört i frågan samt EU-kommissionens beslut i densamma framstår utredningens förslag rörande proportionalitet och stimulanseffekter som nödvändigt.

Presstödsförordningen (1990:524) bör ändras så att stödet görs mer proportionerligt genom att kopplas till tidningsföretagens kostnader. Vidare bör driftsstödet endast användas för att täcka kostnader som är knutna till utgivningen av den tidning för vilken stöd har beviljats. Stödet bör även förenas med villkor innehållande en redovisningsplikt. Sveriges Annonsörer tillstyrker utredningens förslag i dessa delar samt även hur stor andel (40 % respektive 75 %) som får täckas av driftsstödet.

I likhet med utredningen anser Sveriges Annonsörer att stödet till storstadstidningarna bör vara kopplat till de merkostnader som dessa har samt att ett extrastöd bör kunna ges utöver grundstödet. En bestämmelse bör dock införas om hur stor andel av nettokostnaderna som extrastödet får täcka. 50 % synes vara en rimlig siffra men har inte närmare gåtts igenom av Sveriges Annonsörer. Ett maximibelopp för driftsstödet till storstadstidningarna är vidare rimligt. Sveriges Annonsörer har inga invändningar mot den föreslagna siffran på 45 miljoner kronor. Såvitt Sveriges Annonsörer kan bedöma är den föreslagna nedtrappningstiden om fem år skälig.

De föreslagna förändringarna synes nödvändiga med hänsyn tagen till EU:s statsstödsregler. Därutöver finns behov av att ge dagspressen långsiktiga och klara riktlinjer för att effektivt verka på marknaden. Detta är av stor vikt för annonsörerna som utgör en avgörande inkomstkälla för dagspressen och som ofta med lång framförhållning måste planera sin marknadskommunikation. Sveriges Annonsörer har inga invändningar mot den föreslagna tiden beträffande ikraftträdande dvs. den 1 januari 2011.

Stockholm den 4 februari 2010
Sveriges Annonsörer

Vd, Anders Ericson
Jurist, Tobias Eltell

Relaterade artiklar

Remissyttrande – betänkande av utredningen om upphovsrättens inskränkningar SOU 2024:4

Sveriges Annonsörer konstaterar att syftet med justeringen av lagrummet inte varit att ändra innebörden av den nuvarande regeln, utan att endast förtydliga dess innebörd. Som Sveriges Annonsörer uppfattar förslaget vill utredaren genom den…

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…
Fler artiklar