Vissa ändringar i radio- och tv-lag (Ds 2011:40)

Remissvar om vissa ändringar i radio- och tv-lag (Ds 2011:40)

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi främjar utvecklingen av effektiv marknadskommunikation genom att verka för större effekt på medlemmarnas investeringar marknadskommunikation, öka deras kunskap och bevaka deras omvärld samt representera deras intressen. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige. Sveriges Annonsörer har under årens lopp förespråkat en ökad konkurrens på mediemarknaden. En sund konkurrens leder till ett bättre utbud och konkurrenskraftiga annonspriser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Sveriges Annonsörer tillstyrker utredningens förslag att tv och sökbar text-tv som sänds genom tråd ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Kortare annonsavbrott i direktsända sportevenemang

Sveriges Annonsörer delar utredningens uppfattning att kortare annonsavbrott i direktsända sportevenemang bör kunna ske, och att detta kan göras utan att det stör tittarna alltför mycket. Kortare annonsavbrott i övriga fall bör endast undantagsvis tillåtas.

Utredningen anser att det nya ändringsförslaget förväntas utjämna konkurrensförutsättningarna mellan programföretagen så att svenska reklamfinansierade tv-kanaler inte missgynnas. Sveriges Annonsörer vill dock understryka att TV4 under lång tid varit den enda reklamfinansierade tv-kanalen som varit rikstäckande, det vill säga nått alla hushåll i Sverige. Med andra ord har TV4 haft andra fördelar som man i förhållande till andra tv-kanaler varit ensam om. Detta har bland annat resulterat i allt högre annonspriser. Utjämnade konkurrensförutsättningar mellan tv-kanalerna borde i detta fall rimligen leda till en sundare prisbild över lag.

Övrigt

Sveriges Annonsörer har inga ytterligare synpunkter på övriga delar i utredningens förslag.

Stockholm den 20 februari 2012
Sveriges Annonsörer

Tobias Eltell
Jurist och vice vd

Relaterade artiklar

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…

Yttrande avseende Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter, Dnr Fi2021/02357

Sveriges Annonsörer värnar om annonsörernas yttrandefrihet, att på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till vara eller tjänst, på olika sätt genom sin marknadsföring kunna informera om vilka produkter och tjänster man kan erbjuda…

Yttrande avseende Promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar, Dnr Fi2021/02192

I promemorian konstateras att uppfyllandet av bränsleinformationsdirektivet sker genom Konsumentverkets allmänna råd. Det förefaller avvikande att uppfyllandet av ett direktiv sker genom myndighetens allmänna råd. Av det skälet tillstyrker vi införandet av den…
Fler artiklar