Delbetänkande i alkoholutredningen: Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning SOU 2007:113.

Till:
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi främjar utvecklingen av effektiv marknadskommunikation genom att verka för större effekt på medlemmarnas investeringar i marknadskommunikation, öka deras kunskap och bevaka deras omvärld samt representera deras intressen. Våra medlemmar står för hälften av reklam- och medieinvesteringarna i Sverige.

Indirekt reklam

Sveriges Annonsörer tillstyrker att förbudet mot indirekt reklam skall avskaffas.Förbudet står i strid med EG-rätten, något som regeringen också erkänt. Detta innebär att den nationella regleringen redan idag har upphört då EG-rätten har företräde framför nationell lagstiftning. Att marknadsföra drycker oavsett alkohol- styrka, även om drycken är registrerad under samma varumärke är tillåtet redan idag. Det strider dock mot god marknadsföringssed att bryta mot svensk lag och om den nationella bestämmelsen blir kvar längre än nödvändigt ställer detta till problem för näringslivet och tillsynsmyndigheterna. I regeringens svar till Sveriges ständiga representation i EU klargjordes att förbudet skulle hävas våren 2008. Vi anser därför att förbudet kan hävas med omedelbar verkan.

Sveriges Bryggerier, Sprit- och Vinleverantörsföreningen och Sveriges Annonsörer har, som också beskrivs i delbetänkandet, en överenskommelse när det gäller marknadsföring av alkoholdrycker i Sverige. Överenskommelsen är skriven med en medvetet återhållsam hållning och följer den ambition som lagstiftaren har, det vill säga att skydda främst barn och unga mot alkoholreklamen. Vi vill här poängtera att väldigt få överträdelser har skett sedan överenskommelsen accepterades av de olika föreningarna i februari 2006.

I den utbildning, som är kopplat till överenskommelsen, har vi till dags dato utbildat över 100 personer som på något sätt är involverade i framställandet av reklamåtgärder. Utbildningen fortsätter under 2008. Vidare lanserar Sveriges Bryggerier och Sprit- och Vinleverantörsföreningen en webbplats för Alkohol-leverantörernas Granskningsman (AGM) där konsumenterna kan anmäla alkoholreklam som inte uppfyller rekommendationens krav. Vi är övertygade om att branschen själva är bäst på att övervaka och reglera hur alkohol-reklamen skall uppfylla grundsyftet i alkohollagen. Vi hoppas att vi får fortsätta med detta.

Privatinförsel av alkoholdrycker

Vad avser delbetänkandets avsnitt om privatinförsel ber Sveriges Annonsörer att få hänvisa till Sveriges Bryggeriers svar i denna fråga.

Stockholm 2008-01-31
Sveriges Annonsörer

Vd Anders Ericson
Förbundsjurist Jan Fager

Relaterade artiklar

Remissyttrande – betänkande av utredningen om upphovsrättens inskränkningar SOU 2024:4

Sveriges Annonsörer konstaterar att syftet med justeringen av lagrummet inte varit att ändra innebörden av den nuvarande regeln, utan att endast förtydliga dess innebörd. Som Sveriges Annonsörer uppfattar förslaget vill utredaren genom den…

Remissyttrande – kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Fi2023/02829

Med syfte att modernisera och effektivisera den befintliga regleringen om alternativ tvistelösning introducerar EU-kommissionen regler som även medför att alternativ tvistelösning ska gälla för utomobligatoriska tvister.

Remissyttrande – kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden KN2023/02755

Sveriges Annonsörer vill betona att vi ser ett behov av åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Detta är till gagn för såväl konsumenter som ges bättre möjligheter att fatta välgrundade affärsbeslut, som…

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU …

Sveriges Annonsörer är för en starkare EU-hållning mot "grönmålning". Sveriges Annonsörer är övertygade om att marknadsföring spelar en viktig roll i arbetet med att göra skillnad i hållbarhetsresan för att förändra konsumentbeteendet mot…
Fler artiklar