Lagar och regler för dig som annonsör

Här finner du ett urval av lagar som kan vara av nytta för dig som arbetar med marknadskommunikation.

Marknadsföringslagen (SFS:2008:486)

Den nya Marknadsföringslagen trädde i kraft 1 juli 2008. Denna övergripande lag om marknadsföring reglerar vad man får göra och inte göra i marknadsföring. De grundläggande bestämmelserna om otillbörlig, aggressiv och vilseledande marknadsföring kompletteras med särskilda regler för jämförande reklam, sändarangivelse, informationskrav och förbud mot obeställd reklam med mera.

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

Läs mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor

En elektronisk anslagstavla är en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. Lagen lägger ett ansvar hos den som tillhandahåller en sådan tjänst att ha uppsikt över de meddelanden som införs på anslagstavlan. Har ett meddelande som skickats in till tjänsten ett innehåll som till exempel uppvigling eller hets mot folkgrupp, ska meddelandet tas bort eller på annat sätt hindras från vidare spridning.

Lag om namn och bild i reklam

Lagen ger ett skydd för enskilda personer mot att deras namn eller bild används utan lov i reklam.

Alkohollagen

Innehåller regler som rör marknadsföring av alkoholdrycker.

Tobakslagen

Innehåller regler som rör marknadsföring av tobak.

Radio- och tv-lag

Innehåller bland annat förbudet mot reklam riktad till barn under 12 år. Lagen omfattar marksänd tv och radio inklusive digital-tv i marknätet. För hjälp att tolka lagen, se tolkningsråd för barnreklamförbudet.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Reglerar upphovsrätt till bland annat skrift och bild. Reglerar numera också rätten till fotografier. Normalt sett sträcker sig upphovsrätten till 70 år efter upphovsmannens död

Varumärkeslag

Reglerar skydd för varumärken.

Grundlagar

Läs mer på Svensk författningssamling om våra grundlagar, sök till exempel och läs mer om:

  • Tryckfrihetsförordningen
  • Yttrandefrihetsgrundlagen

Myndigheter och organisationer att känna till

Här finns information om och länkar till myndigheter och organisationen som är relevanta för dig som arbetar med marknadskommunikation.

ARN – Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol. Dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsument och företag, där anmälan har kommit från konsumenten. Det är dock inte så att nämnden företräder konsumenten, vilket är en vanlig missuppfattning. En tvistprövning måste vara strikt opartisk. Läs mer om ARN

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för landets konsumenter och underlättar för dessa bland annat genom att:

  • Granska reklam och se till att den inte ”luras”.
  • Arbeta med att produkter ska vara säkra för konsumenten.
  • Arbeta för att personer med funktionshinder ska ha samma möjligheter som alla andra konsumenter.
  • Arbeta för att särskilt ungdomar ska bli kunniga konsumenter.
  • Informera om viktiga konsumentfrågor på sin webbplats.

På Konsumentverkets webbplats samlas nyttig information om marknadsföring. Här får du till exempel råd och tips om god marknadsföringssed, reklamidentifiering, miljömärkning, etiska och miljörelaterade påståenden i marknadsföring.

Svensk Handel

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Svensk Handel är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. De arbetar nationellt och internationellt – för en värld med frihandel utan handelshinder.

Svensk Handels experter deltar i utredningar och analysgrupper och är ofta remissinstans när departementen utreder olika frågor. De arbetar långsiktigt för att förbättra och förenkla regler och förutsättningar och för att skapa ett bättre företagsklimat för både etablerade handelsaktörer och nyetablerade företag.

Svensk Handel sammanställer Varningslistan – en lista över företag som ofta förekommer i klagomålssammanhang. Varningslistan bedömer företag utifrån marknadsrättsliga grunder, det vill säga hur seriöst företagets marknadsföring och beteende på marknaden är.

Se mer av vår rådgivning

Våra rådgivare bistår med råd och vägledning inom marknadsjuridik, byråval och varumärke/effekt.