Allmänt
Sveriges Annonsörer AB (”Arrangören”), organisationsnummer 556100-4234, med adress Klara Östra Kyrkogata 2B, 111 52 Stockholm genomför utbildningsprogram (”Utbildningsprogram”) till näringsidkare (”Kunden”) och dess anställda (”Deltagare”).

Genom att Kunden registrerar sig för Utbildningsprogram bekräftar Kunden att den läst, förstått och accepterar dessa allmänna villkor ”Villkoren” samt att Kunden har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Arrangörens åtagande och syftet med Utbildningsprogrammet
Utbildningsprogram som Arrangören arrangerar tillhandahålls Kunden och Deltagare i sina yrkesprofessioner. Arrangörens åtagande består av att arrangera Utbildningsprogram som syftar till att tillhandahålla Kunden och Deltagare en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.

Utbildningens ämne, tidpunkt, plats m m
Vid registrering till Utbildningsprogram väljer Kunden vilken av Arrangörens tillhandahållna utbildningar Kunden och Deltagare avser att delta på. Utbildning kan äga rum antingen på anvisad plats eller digitalt, vilket bestäms av Arrangören och framgår i samband med anmälan. På Arrangörens webbplats finns aktuella uppgifter om respektive Utbildningsprograms ämnen, kursledare, kursstart, platsen där den hålls m.m. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar i Utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in Utbildningsprogram fram till och med 7 dagar innan kursstart vid för få anmälningar varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen av Utbildningsprogram är bindande för Kunden med undantag för avbokning enligt nedan. Deltagaravgiften för Utbildningsprogram betalas som en engångsbetalning mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt en påminnelseavgift på 60 SEK för administrativa kostnader. Arrangören tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura. Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 %.

Avbokning och överlåtelse
Kunden kan kostnadsfritt avboka Utbildningsprogram fram till senast 30 dagar före kursstart. Om Kunden avbokar Utbildningsprogram senast 30 dagar före kursstart återbetalas hela deltagaravgiften. Exempel: om kursdatumet är den 30 september är sista dag för kostnadsfri avbokning den 31 augusti.

Vid senare avbokning än 30 dagar före kursstart kan Kunden överlåta platsen på Utbildningsprogrammet till en annan person i samma organisation hos Kunden utan extra kostnad om det meddelas senast en (1) arbetsdag före kursstart och godkänns av Arrangören. Kunden kan också boka om Utbildningsprogrammet till ett annat kurstillfälle eller annat Utbildningsprogram som arrangeras av Arrangören om det meddelas senast en (1) arbetsdag före kursstart och godkänns av Arrangören. Vid ombokning till annat kurstillfälle eller annat Utbildningsprogram faktureras Kunden en ombokningsavgift på 20 procent av den ursprungliga deltagaravgiften plus ev. mellanskillnad om deltagaravgiften för det ombokade Utbildningsprogrammet är högre än för den ursprungliga Utbildningsprogrammet.

Eventuell avbokning eller ombokning ska alltid ske skriftligt till Arrangören. Ombokning eller byte av Deltagare blir giltigt efter att Kunden har erhållit en bekräftelse från Arrangören.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till Utbildningsprogram kommer Arrangören behandla Deltagares personuppgifter. Läs mer om hur Arrangören behandlar personuppgifter i Arrangörens personuppgiftspolicy.

Cookies
Avseende Arrangörens användning av cookies hänvisas till Arrangörens cookiepolicy.

Force majeure
Arrangören har rätt att ställa in Utbildningsprogram för det fall genomförandet av Utbildningsprogram påverkas av omständighet som ligger utanför Arrangörens kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Arrangören har även rätt att ställa in Utbildningsprogram om Arrangören på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av Utbildningsprogram innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om Utbildningsprogram ställs in enligt ovan erbjuds Kunden och Deltagare att delta i ett annat Utbildningsprogram för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av avgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Ändring av villkoren
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort någon del av Villkoren, helt eller delvis, när som helst genom att publicera reviderade Villkor på sin webbplats. Om det sker några väsentliga ändringar av Villkoren, kommer Arrangören också att meddela Deltagaren om ändringarna via angiven e-postadress.

Tvistlösning
För villkoren gäller svensk lag. Tvist i anledning av tillämpningen av dessa villkor prövas av allmän domstol.

Kontakt
Sveriges Annonsörer, [email protected]