Allmänt
Campus Marketing Online är en Internetbaserad utbildningstjänst som förmedlas till näringsidkare (”Kunden”) och dess anställda via licens (här nedan kallat ”Tjänsten”). Genom Tjänsten får Kunden och dess anställda (”Användare”) tillgång till kurser, utbildningar och annat innehåll via inloggning på Tjänsten.

Tjänsten tillhandahålls av Sveriges Annonsörer AB (”Arrangören”), organisationsnummer 556100-4234, med adress Klara Östra Kyrkogata 2B, 111 52 Stockholm.

Genom att Kunden registrerar sig för en utbildning i Tjänsten bekräftar Kunden att den läst, förstått och accepterar dessa allmänna villkor ”Villkoren” samt att Kunden har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Användning av tjänsten och Kundens ansvar
Tjänsten är endast tillgänglig för näringsidkare och anställda hos näringsidkare.

Kunden och Användare får åtkomst till Tjänsten genom att Kunden som Användares arbetsgivare tecknar avtal om licens för Tjänsten där pris och övriga avtalsvillkor regleras. Kunden och Användare får tillgång till Tjänsten under 12 månader från registrering (”Licenstiden”). Därefter fortlöper licensen på årsbasis. Önskar användaren säga upp licensen måste det ske senast en månad innan den aktuella licensperioden löper ut. Under Licenstiden får Kunden och Användare fri tillgång till Tjänsten och får genomföra och ta del av valfritt antal utbildningar, kurser och annat innehåll som förmedlas genom Tjänsten av Arrangören. Användarkontot får inte överlåtas till någon annan.

Tjänsten får endast användas av Kunden och Användare som kompetensutveckling i sina yrkesroller och får inte under några omständigheter användas i något annat kommersiellt syfte.

När Kunden registrerar sig i Tjänsten behöver den ange ett användarnamn och ett lösenord. Kunden och Användare ansvarar för att hålla information om lösenord och användarnamn konfidentiellt och får inte ge ge ut dessa uppgifter till någon tredje part. Om Kunden eller Användare misstänker att någon annan använder dennes användarnamn och/eller lösenord måste Kunden meddela Arrangören omedelbart och ändra lösenord.

Betalning och betalningsvillkor
Köp av licens för Tjänsten är bindande för Kunden. Licensavgiften för Tjänsten betalas som en engångsbetalning av Kunden mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt en påminnelseavgift på 60 SEK för administrativa kostnader. Arrangören tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura. Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 %.

Ändringar av Tjänsten
Arrangören strävar efter att kontinuerligt förbättra Tjänsten och har rätt att efter eget gottfinnanden göra ändringar i och uppdateringar av innehållet i Tjänsten (såsom frånfallande eller tillkommande av innehåll, utbildare eller kurser) och ändringar i hur Tjänstens utformning i övrigt. Arrangören kommer vid väsentliga ändringar i Tjänsten meddela Kunden om ändringarna genom meddelande via anmäld e-postadress eller publicering på webbplatsen.

Immateriella rättigheter
Allt innehåll som tillhandahålls av Arrangören på Tjänsten (inklusive, men inte begränsat till, data, kod, information, dokument, texter, design, varumärken, logotyper, grafik, bilder, ikoner, ljud, video, kod och programvara) (”Materialet”) är Arrangörens, dess licenshavare eller dess innehållsproducenters exklusiva egendom och skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra tillämpliga lagar.

Kunden och Användare kan få tillgång till Materialet i Tjänsten endast för utbildningsändamål i sina yrkesroller och under förutsättning att Kunden och Användare inte ändrar eller raderar någon typ av upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt som förekommer i Materialet Kunden och Användare har åtkomst till, kopierar, laddar ner eller skriver ut.

Kunden och Användare samtycker till att inte använda, visa, reproducera, överföra, ändra, distribuera, sprida, sälja, publicera, skapa härledda arbeten av, sända, cirkulera eller på något sätt utnyttja Materialet, helt eller delvis, för något annat ändamål än för de ändamål som anges här och med uttryckligt godkännande av Arrangören. All obehörig användning av Tjänster kan kränka upphovsrätt, varumärkesrätt och andra tillämpliga lagar.

Avstängning av Tjänst
Arrangören förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta Tjänsten eller stänga av Kundens och Användares tillgång till Tjänsten om Kunden och Användare bryter mot dessa Villkor. Om avstängning sker meddelar Arrangören detta till Kunden via uppgiven e-postadress.

Behandling av personuppgifter
I samband med registrering till Tjänsten kommer Arrangören behandla Användares personuppgifter. Läs mer om hur Arrangören behandlar personuppgifter i Arrangörens personuppgiftspolicy.

Cookies
Avseende Arrangörens användning av cookies hänvisas till Arrangörens cookiepolicy.

Force majure
Arrangören ska inte hållas ansvarig för begränsning i Tjänsten till följd av händelser som står bortom Arrangörens kontroll såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling eller myndighets åtgärd.

Ändring av villkoren
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort någon del av Villkoren, helt eller delvis, när som helst genom att publicera reviderade Villkor på webbplatsen. Om det sker några väsentliga ändringar av Villkoren, kommer Arrangören också att meddela Kunden om ändringarna via angiven e-postadress.

Tvistlösning
För villkoren gäller svensk lag. Tvist i anledning av tillämpningen av dessa villkor prövas av allmän domstol.

Kontakt
Sveriges Annonsörer, [email protected]